Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Skolotāju konsultāciju grafiks. 

 

 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils 2.vidusskola


 

Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201,

Tālrunis 65232303; 20364306;  elektroniskais pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mācību priekšmetu konsultāciju kārtība

Jēkabpilī

 

01.09.2012.

Izdots saskaņā

 ar Jēkabpils 2.vidusskolas

Darba kārtības noteikumu 33.punktu

 

 

I.         Mācību priekšmetu konsultāciju mērķis

 

1.         Mācību priekšmetu konsultāciju mērķis ir paaugstināt  skolēnu izglītības kvalitāti.

 

II.        Mācību priekšmetu konsultācija uzdevumi

 

2.         Mācību priekšmetu konsultāciju uzdevumi ir sekojoši:

2.1.      sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās;

2.2.      sniegt individuālās konsultācijas talantīgajiem skolēniem;

2.3.      sniegt individuālās konsultācijas zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē;

2.4.      paaugstināt skolēnu atbildību par sava mācību darba rezultātiem.

 

III.      Mācību priekšmetu konsultāciju organizēšana

 

3.         Individuālās konsultācijas mācību priekšmetos tiek organizētas katrā mācību priekšmetā visa mācību gada  laikā.

4.         Individuālo konsultāciju sarakstu sastāda direktora vietnieki izglītības jomā mācību gada sākumā, saskaņojot to laiku ar mācību priekšmetu skolotājiem, pēc iespējas piemērojot to mācību stundu sarakstam konkrētajā klasē.

5.         Konsultāciju stundu sarakstu izvieto skolēniem un skolēnu vecākiem pieejamā vietā.

  

IV.              Konsultāciju stundu apmeklēšana

 

6.         Individuālās konsultācijas apmeklē skolēni, kuriem ir nepieciešama individuālā  palīdzība jebkurā mācību priekšmetā pēc skolotāja aicinājuma vai pēc paša skolēna iniciatīvas.

7.         Mācību priekšmetu skolotājs aicina skolēnu konsultācijā ja:

7.1.      skolēna vērtējums kārtējās pārbaudēs ir vājā līmenī;

7.2.      nobeiguma pārbaudes darbā skolēns ir saņēmis nepietiekamo vērtējumu, vai nav vērtējuma;

7.3.      skolēns ir nokavējis stundas mācību priekšmetā  slimības dēļ vai citu iemeslu dēļ.

 

V.        Novadīto konsultāciju uzskaite un atspoguļošana skolas dokumentos

 

8.         Katrs 1.–12.klases mācību priekšmetu skolotājs veic novadīto konsultāciju uzskaiti skolas e-žurnālā;

9.         Ja skolēns ne tikai piedalās konsultācijā mācību priekšmetā, bet arī izrāda interesi un pozitīvu attieksmi pret mācību vielu, ir motivēts uz izziņas darbību, aktīvi strādā konsultācijas laikā (veic praktiskos uzdevumus, meklē pareizo atrisinājumu u.tml.), skolotājs ir tiesīgs novērtēt skolēna darbību ar ,,i”

10.       1. un 2. semestra beigās skolotājs var izlikt vērtējumu ,,i” 9.punktā minētajam               skolēnam, kas ir pamats semestra vērtējuma paaugstināšanai.

11.       Saņemtais vērtējums tiek ievadīts e-žurnālā.

12.       Visi ieraksti par skolēnu piedalīšanos konsultācijās veicami  konsultāciju noteiktajā dienā.

13.       Ziņas par mācību priekšmetu konsultāciju apmeklēšanu, tās efektivitāti izmantojami skolēnu sasniegumu analīzei klasē, skolā, darbā ar vecākiem.

 

14.       Mācību priekšmetu konsultāciju kārtība stājas spēkā ar 01.09.2012. Līdz ar tās spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē 01.09.2007. Mācību priekšmetu individuālo konsultāciju kārtība.

 

 

Skolas direktors           (personiskais paraksts)            A.Deinis

 

 

 

Jēkabpils 2.vidusskola

RĪKOJUMS

Jēkabpilī

 

 

2009.gada 01.septembrī                                                                           Nr. 1.-19/4

 

Par grozījumiem

„Mācību priekšmetu konsultācijas kārtībā”

ar 01.09.2009.

 

4.         Pamatojoties uz Jēkabpils 2.vidusskolas nolikuma 48.punktu un direktora 01.09.2009.rīkojuma 1.-19/4.1 punktu „Par skolas darbības reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu noteikšanu”, VEIKT grozījumus „Mācību priekšmetu konsultāciju kārtībā” sekojošā redakcijā:

 

  1. II. nodaļas 2.punkta 2.2.apakspunktā vārdu „bērniem” aizstāt ar vārdu „skolēniem”;
  2. II. nodaļas 2.punktu papildināt ar 2.2.¹ apakšpunktu „sniegt individuālās konsultācijas zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē”.

 

Grozījumi „Mācību priekšmetu konsultāciju kārtībā” stājas spēkā ar 01.09.2009.

Skolas direktors                                                       A.Deinis

Zapevalova 65232303

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.