Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LĒMUMS

Jēkabpilī

 

22.08.2019. (protokols Nr.22, 30.§)                                                                                 Nr.392

 

Par grozījumiem Jēkabpils 2.vidusskolas nolikumā

 

Pamatojoties Jēkabpils pilsētas domes 28.02.2019. lēmumu Nr.76 “Par Jēkabpils vakara vidusskolu”, ar kuru nolēma likvidēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Jēkabpils vakara vidusskola”, pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai, nepieciešams izdarīt grozījumus Jēkabpils 2.vidusskolas nolikumā.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība" 17.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 15.08.2019. lēmumu (protokols Nr.15, 20.§)

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj:

 

1. Izdarīt ar Jēkabpils pilsētas domes 22.06.2011. lēmumu Nr.280 "Par nolikuma apstiprināšanu" apstiprinātajā Jēkabpils 2.vidusskolas  nolikumā šādus grozījumus:

1.1. Papildināt nolikuma 4.punktu ar teikumu “Izglītības programmu īstenošanas vieta: Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV–5201 un Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV–5202.”;

1.2. Papildināt nolikuma 10.punktu ar 10.7.-10.11. apakšpunktiem šādā redakcijā:

 “10.7. Pamatizglītības programmu, kods 21011111;

10.8. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821;

10.9. Pamatizglītības neklātienes programmu, kods 21011113;

10.10. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programmu, kods 31011012;

10.11. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmu, kods 31011013.”

1.3.  Izteikt nolikuma 30.punktu šādā redakcijā:

“30.Vispārējās vidējās izglītības programmas skolēniem ir jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs, kura vērtējums tiek ierakstīts e-žurnālā kā atsevišķs vērtējums.”

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādei "Jēkabpils Izglītības pārvalde" 10 darbdienu laikā informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par izdarītajiem nolikuma grozījumiem.

3. Pilnvarot Jēkabpils 2.vidusskolas direktori reģistrēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jēkabpils 2.vidusskola” jauno struktūrvienības adresi Valsts ieņēmumu dienestā.

4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

 

 

Sēdes vadītāja

Domes priekšsēdētāja vietniece                     (paraksts)                                                 K.Ozola

 

Elksne 65207054    

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.