Company Logo

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Skolas padome sastav no .....

 

 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils 2.vidusskola


 Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201,

Tālrunis 65232303; 20364306;  elektroniskais pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 SKOLAS PADOMES  REGLAMENTS

Jēkabpilī

 

01.09.2012.

Izdots saskaņā

ar Vispārējās izglītības likuma 13.pantu

un Jēkabpils 2.vidusskolas Nolikuma 47., 48.punktiem

 

I.         Vispārīgie noteikumi

1.         Jēkabpils 2.vidusskolas, turpmāk tekstā - skola, pašvaldības un izglītojamo, turpmāk tekstā – skolēnu, un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota skolas padome, turpmāk tekstā - padome.

2.         Padome savā darbībā ievēro padomes reglamentu, turpmāk tekstā – reglaments, kā arī ārējos normatīvos dokumentus.

II.        Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

3.         Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbību, turpmāk tekstā – pašvaldība, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

4.         Izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

5.         Veicināt skolas atbalsta fonda darbību.

6.         Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus skolas nolikumā un iekšējās kārtības noteikumos.Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

 

III  Padomes sastāvā  darbojas:

7.1.      skolēnu vecāki (3 (trīs) pārstāvji no katras klašu grupas (1.-4.klases grupas, 5.- 9.klases grupas un 10.-12.klases grupas);

7.2.      2 (divi) pedagogi;

7.3.      2 (divi) skolēni;

7.4.      Skolas direktors;

7.5.      pašvaldības pārstāvis.

8.         Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās skolā.

9.         Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem.

10.       Padomes priekšsēdētājs:

10.1.    organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;

10.2.    apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;

10.3.    izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam;

10.4.    sniedz pārskatu sapulcēs par padomes darbu;

10.5.    ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no skolas direktora un pašvaldības ar skolas darbību saistīto dokumentāciju un informāciju.

 

IV.       Padomes darba organizācija

11.       Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mācību gadā.

12.       Padomes lēmumus pieņem balsojot. Balss tiesības ir visiem padomes locekļiem.

13.       Padomes lēmumi stājas spēkā, ja nobalsojusi puse un plus viens no padomes sastāva.

14.       Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

15.       Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolista pienākumus veic vecāku pārstāvis.

16.       Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

17.       Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar padomes sēžu protokoliem.

 

V.        Padomes funkcijas

18.       Izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam.

19.       Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem skolas iekšējos normatīvajos aktos.

20.       Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

21.       Noteikt skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes.

22.       Sekmēt skolas un ģimenes sadarbību.

23.       Par padomes lēmumiem skolas direktors pēc nepieciešamības informē pedagogus un skolēnus.

 

VI.       Grozījumi Padomes reglamentā

24.       Grozījumus padomes reglamentā veic pēc vecāku, skolas parlamenta, pedagoģiskās padomes, skolas vadības un pašvaldības ierosinājuma.

25.       Grozījumus reglamentā apstiprina skolas direktors.

26.       Šis reglaments stājas spēkā ar 01.09.2012. Līdz ar tā spēkā stāšanos juridisku spēku zaudē 01.09.2008. „Skolas padomes nolikums”.

 

Skolas padomes priekšsēdētājs          

 
 

Saskaņots

Jēkabpils 2.vidusskolas direktors

(personiskais paraksts) A.Deinis

2012.gada 1.septembrī

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.