Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils 2.vidusskola


 Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201,

Tālrunis 65232303; 20364306;  elektroniskais pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INTERNĀTA DARBĪBAS REGLAMENTS

Jēkabpilī

 

01.09.2012.

Izdots saskaņā

ar Jēkabpils 2.vidusskolas Nolikuma 28., 48.punktu

 

 I.  Vispārīgie noteikumi

 1. Jēkabpils 2.vidusskolas, turpmāk tekstā – skola, internāts tiek izmantotsārpus Jēkabpils dzīvojošo skolēnu izmitināšanai izglītības ieguves laikā.

2. Internātā iekārtotas guļamtelpas, sadzīves telpas, virtuve, dušas un tualetes telpas. Mācību un atpūtas vajadzībām skolēni izmanto skolas telpas (klases, datorklasi, sporta zāli,).

3.Internāta darbību un attīstību finansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

4.Internāts savā darbībā ievēro valsts normatīvos aktus, valsts sanitārās inspekcijas, videsveselības   centra  prasības   un  norādījumus,   darba   aizsardzības   un  ugunsdrošībasnoteikumus, skolas iekšējās kārtības noteikumus, skolas nolikumu.

5.Internāta darbību un attīstību plāno internāta skolotāja skolas direktora vadībā,sadarbojoties ar saimniecības vadītāju.

 

II.        Internāta darbības mērķis un galvenie uzdevumi

 

6.         Izmitināt  ārpus  Jēkabpils  pilsētas  dzīvojošos  skolas   skolēnus  mācību  laikā, nodrošinot   ērtus,   drošus,   sanitārajiem,   higiēnas   un   ugunsdrošības   noteikumiem atbilstošus sadzīves apstākļus.

7.       Līdzdarboties skolas galveno uzdevumu izpildē, audzināšanas un ārpusstundu pasākumos.

8.       Sekmēt skolēnu adaptāciju internātā, attīstot un veicinot skolēnu saskarsmes, sadarbības, lietderīga brīvā laika izmantošanas un pašapkalpošanās prasmes.

 

III.            Internāta organizatoriska struktūra un funkcijas

 9.  Skolas internāta darbu organizē un vada internāta skolotāja, kurš nodrošina saikni ar skolas administrāciju, tehnisko personālu, pedagogiem un vecākiem.

10. Saimniecības vadītājs nodrošina internātu ar nepieciešamoinventāru, mēbelēm, veļu, ķīmiskajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, organizēremontdarbu veikšanu ikdienā, kā arī telpu remontu brīvlaikos.

11.  Skolas māsa kontrolē higiēnas prasību ievērošanu, sniedz nepieciešamo pirmo medicīnisko palīdzību.

12. Darba drošības speciālists kontrolē ugunsdrošības un elektrodrošības normu ievērošanu internātā.

13. Internāta skolotājs veic audzināšanas darbu:

13.1. plāno un organizē skolēnu ārpusstundu pasākumus internātā, kā arī sekmē skolēnu piedalīšanos pilsētas, novada un valsts kultūras un sporta pasākumos;

13.2. sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personal un skolēnu vecākiem;

13.3. palīdz internātā dzīvojošajiem skolēniem apgūt nepieciešamās sadzīves iemaņas un veidot labu sociāli psiholoģisko mikroklimatu internātā;

13.4. seko un kontrolē, lai internāta skolēni ievērotu skolas iekšējās kārtības noteikumus un šo reglamentu;

13.5.   organizē pašapkalpošanās darbu, nodrošinot tīrību un kārtību;

13.6. motivē skolēnus izglītības ieguvei, seko mācību procesam vakaros, skolēnu mācību sasniegumiem un izaugsmei;

13.7.   atbild par internātā dzīvojošo skolēnu veselību, drošību un dzīvību.

14. Internātā skolēnus uzņem vai atskaita no tā ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz skolēna vecāku rakstisku iesniegumu.

 

IV. Uzturēšanās internātā

 15. Skolēni internātā dzīvo mācību laikā, sestdienās un svētdienās tie dodas uz mājām. Izņēmuma gadījumā valsts pārbaudes darbu laikā palikšana internātā no piektdienas vakara līdz pirmdienas rītam saskaņojuma ar internāta skolotāju.

16. Ierasties internātā svētdienas vakarā drīkst tikai ar internāta skolotājas atļauju.

17.Aizbraukšana no internāta nedēļas vidū vai aiziešana no internāta pēc pkst.18.00 saskaņojama ar internāta skolotājas katrreizēju atļauju, par ko tiek veikts ieraksts žurnālā.

18.Skolēniem līdz plkst.21.00 jāatgriežas internātā, aizkavēšanās gadījumā nekavējoties jāinformē internāta skolotāja.

19. No plkst.21.00 līdz plkst.7.00 1.-9.klases skolēniem, no plkst.22.00 līdz plkst.7.00 10.-12.klases skolēniem ienākt un uzturēties svešās istabiņās aizliegts.

20. Pēc plkst.22.00 jāievēro klusums un miers visās telpās.

21.Internāta audzēkņiem laikā no plkst.9.00 – plkst.15.00 internātā atļauts uzturēties pārģērbjoties pirms un pēc sporta stundām, garajos starpbrīžos un brīvajās stundās.

22. Starpbrīžos  un  stundu  laikā internāta telpās  aizliegts  uzturēties  klasesbiedriem, draugiem vai citām nepiederošām personām.

23. Viesu uzturēšanās internātā saskaņojamā ar internāta skolotāju.

 

V.  Internāta skolēnu pienākumi un atbildība

 24.  Visiem internātā dzīvojošiem skolēniem jāievēro internāta dienas režīms.

25.   Ievērot šo reglamentu, Skolas iekšējās kārtības noteikumus un Skolas nolikumu.

26.  Izpildīt internāta skolotājas un darbinieku rīkojumus un lūgumus.

27.  Ievērot   sanitāros   un   ugunsdrošības   noteikumus   internāta   istabiņās   un   visās koplietošanas telpās, iepazīsties ar evakuācijas plānu.

28. Racionāli plānot laiku mācībām un atpūtai.

29. Ievērot savstarpējās pieklājības normas un tiesības uz netraucētu darbu, netrokšņot.

30.Ievērot tīrību un kārtību istabiņās un visās koplietošanas telpās. Nestaigāt ielas apavos internāta istabiņās. Cienīt apkopēju un citu veikto darbu.

31.Atbildēt par personīgo mantu uzglabāšanu, tīrību un kārtību. Veicot pašapkalpošanos, katru vakaru istabiņās izmazgāt grīdu, noslaucīt putekļus.

32.Taupīt elektrību, sekojot, lai bez vajadzības nebūtu ieslēgts apgaismojums, radio un citas elektroierīces.

33.Par negadījumu (slimību, mantas zaudējumu, mantas bojājumu, inventāra bojājumu) nekavējoties ziņot internāta skolotājai.

34.Saslimšanas gadījumā stingri ievērot skolas māsas norādījumus, nav pieļaujama atrašanās svešās istabiņās.

35.Ikdienā izejot no dzīvojamās istabas atslēgu nodod internāta skolotājam, nedēļas beigās, braucot mājās, aizslēgt durvis un aizvērt logus.

36.Atrodoties dzīvojamā istabā aizliegts aizslēgt durvis no iekšpuses.

37. Skolēniem aizliegts:

37.1.  smēķēt;

37.2.  ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošas, sprāgstošas vielas;

37.3. mainīt telpu noformējumu (līmēt, zīmēt uz istabas sienām, u.c.) bez saskaņojuma ar skolotāju;

37.4.  spēlēt azartspēles uz naudu;

37.5. internāta   istabās   lietot   elektriskās  ierīces,   sildītājus  bez   saskaņošanas   ar skolotāju;

37.6.  internāta telpās ienest, glabāt, izplatīt un lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas, kā arī iesaistīt citus skolēnus to lietošanā;

37.7.  turēt šprices un zāles, kuras ir izrakstījis ārsts. Tām jāglabājas pie skolotāja un tās iāizsniedz pēc receptes;

37.8. iekāpt un izkāpt pa internāta un skolas telpu logiem, aizliegts ielaist internāta telpās pa logiem draugus, klases biedrus un svešas personas.

38. Par internāta darbības kārtības reglamentā neievērošanu internāta skolotāja:

 38.1.           izsaka mutisku piezīmi,

38.2.           informē vecākus:

38.3.           iesniedz rakstisku ziņojumu skolas direktoram;

38.4.           ierosina izslēgt no internāta.

 

VI. Internāta skolēnu tiesības

 

39.  Izmantot skolas telpas mācībām un dzīvošanai bez maksas.

40.  Mācību stundu sagatavošanai izmantot skolas telpas vai savas istabiņas, kā arī skolotāju konsultācijas. Sporta un trenažieru zāles izmantošana saskaņojama ar skolotāju.

41.  Lūgt skolas administrācijas palīdzību internāta problēmsituāciju risināšanā.

42. Iesniegt direktoram priekšlikumus par internāta darba uzlabošanu, jauna inventāra iegādi vai internāta labiekārtošanas jautājumiem.

43. Skolēnu tiesības, kas noteiktas skolas nolikumā un iekšējās kārtības noteikumos.

 

VII.     Grozījumu pieņemšanas kārtība

 

44.   Grozījumus internāta darbības kartības reglamentā veic pēc internāta skolotājas vai  skolēnu ierosinājuma. Grozījumus apstiprina skolas direktors.

 

Līdz ar Internāta darbības reglamenta spēkā stāšanos juridisku spēku zaudē 01.09.2008.Internāta reglaments.

 

Internāta skolotāja                   (personiskais paraksts)            L.Anufrijeva

 

Saskaņots

Jēkabpils 2.vidusskolas direktors

(personiskais paraksts) A.Deinis

2012.gada 1.septembrī

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.