Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils 2.vidusskola


 

Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201,

Tālrunis 65232303; 20364306;  elektroniskais pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ELEKTRONISKĀ ŽURNĀLA  LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Jēkabpilī

 

01.09.2012.

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

1.         Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā informē skolēnu vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus, turpmāk tekstā – Vecāki, par elektroniskā žurnāla, turpmāk tekstā - e-žurnāls, izmantošanas iespējām – skolēnu dienasgrāmatu izmantošanu, vērtējumu, kavējumu skatīšanu un īsziņu saņemšanas iespējām.

 

2.         Mācību priekšmetu pedagogi, klašu audzinātāji pēc novadītās nodarbības e- žurnālā ievada mācību priekšmetu stundu tēmas, kavējumus, mājas darbus, individuālās konsultācijas, klases audzināšanas stundas, darba drošības instruktāžas, individuālās sarunas ar vecākiem ne vēlāk kā līdz katras darba dienas pulksten 17.00.

2.1.      Pēc novadītās instruktāžas klases audzinātāji, mācību priekšmeta skolotāji izdrukā instruktāžas lapu un dod parakstīties skolēniem. Instruktāžas lapas glabājas pie attiecīgā skolotāja.

 

3.         Klases audzinātājs pēc skolēna iesniegtās kavējuma zīmes vai direktora rīkojuma saņemšanas, katram skolēnam atzīmē kavējumus, kuri ir attaisnoti.

 

4.         Mācību priekšmetu pedagogi kārtējo vērtēšanu un pārbaudes darbu vērtējumus ievada e – žurnālā:

4.1. Kārtējo vērtēšanu pēc novadītās mācību stundas; 

4.2. Kārtējos pārbaudes darbus, kurus vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” – līdz nākošajai mācību stundai;

4.3. Nobeiguma pārbaudes darbus, kurus vērtē 10 ballu skalā – trīs darba dienu laikā vai līdz nākošajai mācību stundai;

4.4. Liela apjoma nobeiguma pārbaudes darbus (darba ilgums vairāk kā 40 min.), referātu, zinātniski pētnieciskos darbus, projektus u.c., kurus vērtē 10 ballu skalā – piecu darba dienu laikā.

4.5. Rakstu mājas darbus – vienas nedēļas laikā.

 

5.         Pārbaudes darbu uzlabotos vērtējumus ievada 4.punktā minētajos terminus.

 

6.         Līdz katra mēneša 5.datumam klases audzinātājs no e-žurnāla izdrukā skolēnu iepriekšējā mēneša sekmju un kavējumu izrakstus.

6.1. Katrā semestrī (9.-12.klase), par septembri, oktobri un janvāri, februāri, martu,   klases   audzinātājs skolēniem izdrukā sekmju izrakstus ar starpvērtējumu par attiecīgo periodu.

 

7.         Katra semestra beigās mācību priekšmetu skolotāji ievada semestra vērtējumus, bet gada beigās – gada, ieskaišu, eksāmenu un pēcpārbaudījumu (ja tādi ir nozīmēti) vērtējumus, kā arī labo gada vērtējumu, ja tas ir nepieciešams, saskaņā ar pēcpārbaudījuma vērtējumu.

 

8.         Ja skolēns ir atbrīvots kādā no mācību priekšmetiem, semestra un gada vērtējumā raksta apzīmējumu „atbr.”

 

9.         Katra semestra beigās mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji no e – žurnāla izdrukā nepieciešamās atskaites.

 

10.       Katra semestra beigās klašu audzinātāji no e – žurnāla izdrukā skolēnu liecības un mācību gada beigās „Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu”, kā arī sakārto skolēnu personas lietas, veicot tajās visus nepieciešamos ierakstus.

 

11.       Šī Kārtība stājas spēkā ar 01.09.2012.

 

 

Direktors                                 (personiskais paraksts)            A.Deinis  

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.