Company Logo

Paziņojums

 

 

Ieviestas izmaiņas mājas darbu pierakstīšanā e-dienasgrāmatā. Atverot e-dienasgrāmatu, mājas darbi tiek rakstīti uz nākamo stundu. (līdzīgi parastai skolēna dienasgrāmatai)

 Введены изменения в записи домашних заданий в электронном дневнике. Открывая электронный дневник, домашние задания впредь будут записываться на следующий урок (так же, как в печатном Дневнике ученика).

 

 

Skolēni un vecāki, atverot e-dienasgrāmatu redzēs:

 Ученики и родители, открывая электронный дневник будут видеть следующее:

 

  

 

 

 Uzspiežot uz MD, atvērsies uzdotais mājas darbs dotajā priekšmetā

 Нажав на MD, откроется домашнее задание по данному предмету.

  

 

 


 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs turpina labi iesākto

             Pirms vairāk kā diviem gadiem Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidošanu Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Lai arī pagājušā gada decembrī projekts noslēdzās, centrs veiksmīgi turpina darboties kā pašvaldības struktūrvienība. Centra pastāvēšanas laikā speciālistu darbs ir labi novērtēts, par to liecina saņemtās daudzās vecāku, pedagogu un dažādu speciālistu atsauksmes un ieteikumi. 

             Centra darbības mērķis arī turpmāk būs veicināt iekļaujošu izglītību – ikvienam skolēnam mācīties atbilstoši viņa spējām un veselības stāvoklim, akcentu liekot nevis uz „ko bērns nevar tā, kā citi”, bet uz „kādi ir viņa resursi, kādā veidā viņš var”.  

             Centrs turpina nodrošināt Pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas, iesakot skolēnam atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus. Nepieciešamības gadījumā centra speciālisti – logopēds, psihologs un speciālais pedagogs sniedz atbalstu vecākiem, pedagogiem, atbalsta personālam un citām ieinteresētām personām par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesā, atgādņu veidošanu un pielietojumu mācību stundās, pārbaudes darbos. Centra speciālisti sniedz metodisko palīdzību individuāla plāna izstrādē, sadarbojas ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm un sabiedriskām organizācijām.

             Pieredze rāda, ka ļoti svarīgi ir savlaicīgi diagnosticēt mācīšanās un/vai uzvedības traucējumu cēloņus, kas kavē bērna pilnvērtīgu attīstību un iekļaušanos mūsdienu mainīgajā vidē. Lai veiksmīgāk varētu rast risinājumu dažādiem ar bērnu attīstību saistītiem neskaidriem jautājumiem, centrā ir iespējams saņemt psiholoģes Diānas Strauses, speciālās pedagoģes Initas Kolkovskas un logopēdes Andras Maksimovas palīdzību.

             Centra psihologs konsultē vecākus, bērnus un pedagogus par viņus interesējošiem jautājumiem (bērnu emocionālais stāvoklis, iekļaušanās kolektīvā, uzvedības problēmas u.c.). Nepieciešamības gadījumā psihologs, izmantojot dažādus Latvijā adaptētus, standartizētus un validizētus testus (piem. Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju tests, Vekslera tests, ABAS-II tests, Ahenbahaadaptīvās uzvedības aptauja) veic bērnu kognitīvo spēju izvērtējumu, sociāli emocionālās sfēras izpēti, kā arī psiholoģisko izpēti un sniedz rekomendācijas vecākiem un pedagogiem turpmākajam darbam ar bērnu.

             Psiholoģe piedāvā arī smilšu spēles terapiju. Smilšu spēle palīdz izpaust emocijas, kontrolēt tās, tāpēc tā ir efektīva, ja ir emocionālās sfēras traucējumi. Tāpat tā var iedarboties nomierinoši un palīdzēt atbrīvoties no iekšējās spriedzes. Darbojoties smiltīs, stabilizējas cilvēka emocionālais stāvoklis.

             Logopēds konsultē bērnus, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un izstrādā ieteikumus vecākiem par tālāko darbību un veidiem kā palīdzēt bērnam, kā arī veic izglītojamā runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu diagnostiku (Agrīnās lasītprasmes attīstības DIBELS Next tests).        Ikdienā strādā ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, balss traucējumi, logoneiroze vai stostīšanās, valodas tempa un ritma traucējumi, rakstīšanas un lasīšanas traucējumi uz fonemātiskās nepietiekamības pamata.

             Speciālais pedagogs ar dažādu testu palīdzību veic skolēna izpēti (nosaka lasītprasmi, rakstītprasmi, sīko motoriku, aritmētikas prasmes u.tml.), iegūto informāciju apstrādā un izmanto individuālā izglītības plāna sastādīšanai un rekomendāciju sniegšanai vecākiem un pedagogiem. Izmantojot testus, novērtē skolēna stiprās un vājās puses, kopīgi ar vecākiem un pedagogiem vienojas par turpmāko darbību. Strādājot individuāli, palīdz apgūt mācību vielu, motivē skolēnus noticēt savām spējām, palīdz izstrādāt dienas režīmu konkrētam bērnam.

             Aicinām bērnu vecākus vērsties Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, lai saņemtu detalizētāku informāciju par to, kā veiksmīgāk palīdzēt savam bērnam.

             Centra atrašanās vieta ir Draudzības alejā 26, tālruņi uzziņām 20371529 vai 20371543, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Speciālistu konsultācijas Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas.

 

 


 Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu konsultācijas turpmāk būs pieejamas arī citu pašvaldību iedzīvotājiem

           

     Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs veiksmīgi darbojas kopš 2011.gada augusta. Sākotnēji centrs darbojās Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros un nodrošināja pakalpojumu sniegšanu astoņpadsmit novadiem - Jēkabpils, Krustpils, Aizkraukles, Ogres, Madonas u.c.. Pērnā gada novembrī projekts noslēdzās. Kopš decembra centra darbība tiek finansēta no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta, tādēļ pakalpojumu pieejamība citu pašvaldību iedzīvotājiem īslaicīgi bija ierobežota.

     Ņemot vērā citu pašvaldību vecāku un pedagogu izrādīto interesi par centra piedāvātajiem pakalpojumiem, pašvaldības speciālisti izstrādāja maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī maksas pakalpojumu cenrādi, kas tika apstiprināts Jēkabpils pilsētas domes sēdē.

     Šobrīd apstiprinātā jaunā kārtība centra speciālistiem atļauj sniegt konsultācijas citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem par noteiktu samaksu.

 Informācijai maksas pakalpojumu cenrādis:

 

Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena par vienu vienību

  1.  

Pirmreizējā psihologa izpēte vienam izglītojamam (testējot ar profesionāliem un Latvijā adaptētiem testiem (Vudkoka-Džonsona intelekta tests (WJ) vai Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-IV)), rekomendācijas sniegšana

14,00euro

  1.  

Padziļināta psihologa izpēte - (Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests (LMST-II) vai Agrīnās lasītprasmes rādītāju tests DIBELS Next, vai Ahenbaha Empīriski balstītās izpētes sistēmas aptauja, kas paredzēta skolas vecuma bērnu un jauniešu uzvedības novērtēšanai (CBCL/6-18, TRF, YSR), vai Adaptīvās uzvedības novērtēšanas tests (ABAS-II), vai Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi (MFAD)).

14,00 euro

  1.  

Logopēdiskā izpēte par vienu izglītojamo, rekomendācijas sniegšana

9,00 euro

  1.  

Speciālā pedagoga izpēte par vienu izglītojamo, rekomendācijas sniegšana

9,00 euro

  1.  

Psihologa nodarbība vienam izglītojamam (nodarbības ilgums 40 min.)

2,80 euro

  1.  

Logopēda nodarbība vienam izglītojamam (nodarbības ilgums 40 min.)

2,80 euro

  1.  

Speciālā pedagoga nodarbība vienam izglītojamam (nodarbības ilgums 40 min.)

2,80 euro

Maksa tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas, norēķinoties bezskaidrā naudā.

 

 

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistiem zvanot pa tālruni 20371529 vai 20371543, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Centrs atrodas Jēkabpilī, Draudzības alejā 26.


 

 

Informācija!

 

Jēkabpils 2.vidusskolā notiek bezmaksas sirds veselības pārbaude. Pierakstities var pie  skolas māsas pa tel.  20364302 no 8.00 - 16.30 darba laikā.

 Vēstule vecākiem

 

 


 

Vecākiem skolēnam  jāiegādājas:

 

individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]" (Izglītības  likuma 1.panta 12.punkts).

 

Darba burtnīcas nav jāpērk!

 

Administrācija


 

 

Cienījamie vecāki!

Atbalsta personāls- skolas medmāsa, logopēds, sociālais

pedagogs, psihologs, internāta pedagogi un bibliotekāres skolā strādā, lai palīdzētu bērniem pēc iespējas labāk iejusties skolā un mācību darbā.

 

Mūsu uzdevums uzklausīt un palīdzēt atrisināt problēmu,

jo izeja ir vienmēr!

Mēs palīdzēsim to saskatīt!

 

Ar cieņu Atbalsta personāla Mk vadītāja

Jeļena Graudiņa

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.