Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

24. -28 .februāris

  


 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 2020.g. februāris

 

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  
Grāmatu izstāde „Fantāzijas literatūra”.
Bibliot.st. „Es - bibliotēkas lietotājs. Kā grāmatas jānovieto plauktā” 1. klasē.
Bibliot.st.  „Periodiskie izdevumi bibliotēkā” 3. klasē.Izstāde „ Ieskaties dzejā”.   

PASĀKUMI :

Logo  svētkiem “Jēkabpils 2.vidusskolai -100” veidošana.  Zīmējumu konkurss visiem skolas skolēniem (ar vecāku atbalstu)

  

04.02. Informatīva pedagogu sanāksme plkst. 14.30 1.17.kab. (I.Salmiņa)

            Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. (2.posms)

            Fotografēšanās skolas aktu zālē.

            Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. skolēniem.

05.02. Fotografēšanās  skolas aktu zālē 

06.02. Fotografēšanās  skolas aktu zālē 

             Volejbols 2008.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm lielo skolu grupā.  plkst.10.00;  Salas vidusskolā

07.02. Matemātikas konkurss 4.kl. “Tik vai ...Cik?”
           "Ceļojums no burtiņa līdz pasakai." 1.kl. 

 10.02. - 14.02. varavīksnes nedēļa

1.klašu brīvdienas 

10.02. Pirmdiena – zilās skumjas 

 11.02. Otrdiena – rozā maigums

            Informatīvā sanāksme 3.un 6.kl.VPD vadītājiem un vērtētājiem, Plkst.14.30   2.01.i

12. 02. Trešdiena – zaļais gandarījums
            Atkārtota 12.kl. skolēnu informēšana par valsts pārbaudījumu  kārtošanas kārtību un norises laikiem 2019./2020.m.g. (audz. stundas laikā) 
            Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta  plkst.11.00, Jēkabpils BJC
            „Ēnu dienā” 

13.02. Ceturtdiena – dzeltenais prieks

            Piedalīšanās ģeogrāfijas   olimpiādē 9.-12.kl. (2.posms)

14.02. Piektdiena –sarkanā mīlestība

            Piedalīšanās  matemātikas olimpiādē (2.posms) 5.-8.kl.

           17.00 Konkurss "Mis un Misters skola' 2020". 8.-12. klases

           Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš 

19.02. Diagnosticējošais darbs6.klasei ar kombinēto saturu mazākumtautību valodā–rakstu daļa 

 20.02. Diagnosticējošais darbs 3.klasei ar kombinētu mācību saturu mazākumtautību valodā–rakstu daļa

              Vecāku informatīvā diena plkst.16.30-18.30 

21.02. „No idejas līdz uzņēmumam”  karjeras attīstības atbalsta pasākums 5.klases skolēniem

25.02. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa

26.02. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei (rakstiski) 

            ,,Piena spēka” kauss volejbolā 2004.- 2007. 
27.02. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei

28.02.  Reģionālais skolēnu skatuves runas konkurss

              Starptautiskā izglītības iestāžu izstāde „Skola 2020” - 11.kl. skolēni

  **.02. “Plāno un dzīvo savu laiku apzināti” karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klases skolēniem (Laiks tiek precizēts)

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 2020.g. janvāris

 

ATBALSTA PASĀKUMI: Nodarbības 1.c un 5.a klasei "Personīgā higiēna"

SKOLAS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

      Izstādes- „Jaunās grāmatas bibliotēkā”.

      Džeraldam Darelam - 95 (1925–1995)

      „1991.gada 20. janvāra barikāžu aizstāvju atceres diena”

      Bibliotekārā stunda 1.klasēm „Kur dzīvo grāmatas. Uzvedība bibliotēkā” .

      Konsultācijas „ZPD noformējums”

02.01. MIF un DZ metodiskās komisijas sēde plkst. 11:00 1.02i kab.

03.01. Pedagoģiskās padomes sēde plkst.10.00 aktu zālē 

09.01. Šahs 2004.g un jaunāki, sporta skolas šaha zālē

14.01. Darba grupas "Skolas 100 gadu jubileja" sanāksme plkst.14.30 1.04.i kab. (pirms skolas MP sanāksmes)

         Metodiskās padomes sanāksme plkst.14.30 1.04.i kab. 

15.01. Volejbols 2000.-2003. dz.g.komanda, Ābeļu psk.,

16. 01. "Stikla pūtēju" nodarbības 11.50-12.30 1. kl., 12.50-13.30 2. kl. 4.04. auditorijā

17.01. Fizikas olimpiāde 9, 10.-12.kl. Plkst.10.00 JVĢ
          "Stikla pūtēju" nodarbības 11.50-12.30 3. kl., 12.50-13.30 4. kl

          KI nodarbības 9.kl. "Kā atrast  savu nākotnes izaicinājumu?”

21.01. Klases audzinātāju Mk sanāksme plkst. 1.17.kab. 
          Planetārija nodarbības 3.un 6.klases skolēniem projektā “Skolas soma”.
          Krievu valodas konkurss (olimpiāde) 2.kl. 12.50.- 13.30 3.10 kab. 

22.01. Volejbols 2004.-2005.g.dz. komanda, 
          Krievu valodas konkurss (olimpiāde) 10.40- 11.20. 2.08.kab. 
                                                 3.kl. - 11.50- 12.30 , 3.05kab., 
                                                 1.kl- 12.50-13.30, 3.04 kab., 

          KI nodarbības 10.kl. “ Sirds profesijas meklējumos”

23.01. Angļu valodas konkurss plkst.10.00 Salas vidusskola.

28.01. Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasei. Laiks un vieta tiks precizēti. 

29.01. Ekonomikas olimpiāde  Plkst.10.00 JVĢ 

30.01. Skolas padomes sanāksme. Plkst.17.30 1.17.kab.
         "ABC-svētki'', 12.50-13.30 ,aktu zāle, 
          Skolas skatuves runas konkurss ( vieta un laiks tiks precizēti)

31.01. Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. Plkst.10.00 JVĢ

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS        

                                                                      2019.g.decembris

 

Skolēnu ziemas brīvdienas 23.12.-04.01.2020.

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

ATBALSTA PASĀKUMI    Bērnu psiholoģiska izpēte un atzinumu rakstīšana bērniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos (3.,6.,9., 12. kl. skolēni) J.Graudiņa - skolas psihologs.   

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI   Izstāde „ Jaungada dekori”. Izstāde „Ziemas stāsti”. Bibliot.st.  „Periodiskie izdevumi bibliotēkā” 4. klasē. M.Ļitvinova - skolas bibliotekāre.

2.

KA pasākums

“Es - līderis”

12.a - 13.40-15.10

10.v,11.v,12.v - 18.30-20.00

 

3

Speciālo izglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem īstenošana.  Seminārs skolotājiem, kuri īsteno  individuālo izglītības plānu atbilstošajiem skolēniem

2.a,b; 3.a,b; 4.a,b; 5.a; 7.a kl. un skolas atbalsta personālam. Plkst. 14.30,  telpa Nr. 1.17 (Atb.L.Aleksandrova)

4.

”Tik vai...cik?Konkurss matemātikā 4.kl., 2.kārta (atb.L.Aleksandrova)

 

Pilsētas skolu sacensības Tautas bumā,  4.-5.kl. komanda   ( atb. sporta skolotāji)

5.

Pasākums 1.kl. “Skaitļu svētki” plkst. 12.50 aktu zālē (Atb. S.Jekaraševa,  T.Novikova)

 

Konkurss

“Math Game Day” (1.-12.kl) (Atb. M.Voitenko)

 

Vecāku informatīvā diena plkst. 16.30- 18.30 (atb. visi pedagogi)

9.un 12.klašu skolēnu vecāku kopsapulce plkst. 17.30 aktu zālē. (Atb. L.Aleksandrova, I.Salmiņa)

6.

9.

10.

Pedagogu informatīvā sanāksme

plkst.14.30 404.auditorija (atb. I.Salmiņa)

11.

Mozabook apmācība skolotājiem (skatīt pielikumu mākonī)

12.

Mozabook apmācība skolotājiem (skatīt pielikumu mākonī)

 

Skolas olimpiāde matemātikā (5.-12.kl) (Atb. M.Voitenko)

 

13.

Vēstures olimpiāde.

Otrais (novadu apvienību) posms 9.-12.kl. (Atb. Ž.Vinogradova)

16.

Līdz 15.12.2019.  Vidusskolas posma skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9.d klases skolēnu (pr.kods 21011111) svešvalodas eksāmena izvēle 2019./2020. m. g. (atb.L.Aleksandrova, klases audzinātāji)

 

17.

Arodbiedrības pārvēlēšanu   kopsapulce. (Atb. M.Voitenko, I. Salmiņa)

 

 

18.

Svētrīts 1.-3.kl.

plkst. 9.00 telpa Nr. 2.02 (Atb. I.Irbe)

 

Ziemassvētku pasākums 1.-2.kl. plkst.10.00 aktu zālē

3.-4.kl.plkst.12.00 aktu zālē

 

Līdz plkst. 17.00 izlikt  1.semestra vērtējumus

(atb. priekšmetu skolotāji, J.Jaskova)

 

19. Ziemassvētku pasākums  8.-12.kl. plkst. 17.00 aktu zālē (Atb. L.Movčane)

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.kl.(Atb. V. Mežaraupe, M. Ļitvinova)

 

 

20.

Ziemassvētku pasākums:

5.-7.kl. plkst. 10.00 aktu zālē

 

23.

Sākumskolas Mk sēde 1.semestra darba analīze. Darba plāna analīze un korekcijas.

24.

25.

26.

27.

 

30.

Mācību priekšmetu skolotājiem  sagatavot informāciju par 1. semestra rezultātiem

 

31.

1.

2.

3.

Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 10.00 aktu zālē (atb. I.Salmiņa, L.Aleksandrova, S.Avišāne)

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS

2019.g. novembris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI Informācijas lapa „11.novembris - Lāčplēša diena”. Izstāde „Rakstniekam Kārlim Skalbem - 140 (1879–1945)”.

Izstāde „Iepazīsti Latviju”. M.Ļitvinova - skolas bibliotekāre.

IEKŠĒJĀS PĀRRAUDZĪBAS PLĀNS  Efektīva stundu struktūra. Klasvadība. - L.Aleksandrova, direktores vietniece     

 

 

 

 

1.

4.

5.

Vadības un Mk vadītāju sanāksme ,,Kompetenču pieejā balstīta izglītība” plkst.14.30 1.17 telpā (atb.  S.Avišāne, L.Aleksandrova) 

6.

Izlaušanās spēle „Valsts. Balsts. Salds.” plkst. 8.45 - 13.00

BJC (Brīvības ielā 258), piedalās 11.a kl. komanda  (atb. M.Avena)

7.

Pasākums 4.kl. “Balonu svētki”  plkst. 12.50 1.02 telpā

(atb. J.Blumentāle, Ž.Molčanova)

8.

11.

Gaisma akcija “Liesmiņu ceļš” plkst.7.40 pie skolas, piedalās Skolēnu parlaments (atb. M.Avena)

 Konkurss 9.a, b, c kl. “Jaunie Tēvzemes sargi” plkst. 8.10 aktu zālē

(atb. M.Avena, J.Taškāne)

 Nodarbība vidusskolēniem “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” plkst. 10.40-11.40 aktu zālē (atb. priekšmetu skolotāji)

 Nodarbība 9.kl. skolēniem “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” plkst. 12.00-13.00 aktu zālē (atb.pr. skolot.)

 Lāčplēša dienas lāpu gājiens plkst. 17.30 pie Kena parka (Kļavu iela)

(pulcēšanās no plkst. 17.00),

piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju” plkst. 18.00,piedalās 10.a, 11.a, 12.a kl., (atb. S.Avišāne, N.Dogureviča, L.Movčane, Ž.Vinogradova)

12.

Lekcija 8.-11. klašu skolēniem ,,Skolēna Digitālais IQ “plkst. 10.40- 11.40 aktu zālē (atb. I.Salmiņa, M.Avena un 4. stundas pedagogi)

 SZPD vadītāju un vērtētāju sanāksme plkst.14.30 1.04i telpā (atb. S.Avišāne)

13.

4.kl. latviešu valodas olimpiāde “Mēs –Latvijai!”

plkst. 10.40 1.08i telpā

(atb. V.Teivāne)

 

Skolas seminārs skolotājiem, kuri vada mācību stundas apv. klasēs “Darba organizācija un metodika apvienotajās klasēs” plkst. 15.10. 2.01i telpā (atb. L.Aleksandrova)

14.  

15.

Latvijas valsts svētku pasākums 1.-6.kl., SI “Mana zeme skaistā” plkst. 9.50 sporta zālē

(atb. M.Avena)

 

Latvijas valsts svētku pasākums 7.-12.kl. “Es savai Tēvzemei…” plkst. 12.50 sporta zālē

(atb. M.Avena)

18.

Gaismas akcija “Brīvības liesmiņas” plkst. 17.00  Kena parkā, piedalās 11.a klase  (atb. M.Avena, Ž.Vinogradova)

19.

Sanāksme pedagogiem ,, Kompetenču pieejā balstīta izglītība”

plkst. 14.30 1.17 telpā (atb. S.Avišāne, L.Aleksandrova, Mk vadītāji) 

20.

Pasākums 5.kl.  “Latvija visos gadalaikos” plkst.11.50 aktu zālē, piedalās arī 10.a kl.(1.gr.) (atb. J.Ivanova,Z.Rutkovska)

“Mana profesija IT jomā”

KI pasākums 6.klasēm 

21. 

Lekcija vidusskolēniem “Kā mēs sargājam Latviju?” plkst. 13.40 aktu zālē (atb. N.Dogureviča, L.Movčane, Ž.Vinogradova)

22.

25.

26. 

Seminārs skolotājiem sadarbībā ar "Uzdevumi LV" plkst. 14.30 1.17 telpā  (atb. I.Salmiņa)

 

27.

28.

Bioloģijas olimpiāde tiešsaistē 9.-12.kl. (Valsts olimpiādes 2. posms) plkst. 10.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijā(atb. L.Aleksandrova, T.Zdanova)

29.

līdz decembrim Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem: 3., 6., 9.kl. skolēnu informēšana par kārtību, kādā kārtojami valsts pārbaudes darbi  2019./2020.m.g. (atb. L.Aleksandrova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS

2019.g. oktobris

 

 PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

 CETURTDIENA

PIEKTDIENA

ATBALSTA PASĀKUMI

                Adaptācijas pasākumi (skolēnu anketēšana un izpēte) 1., 5. un 10.klašu skolēniem.  J.Graudiņa skolas psihologs.

                Nodarbība “Kā izvairīties no konflikta.” (5.kl.) A.Ņikitina sociālais pedagogs .

                “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās”.  J.Šeņavska  – skolas māsa.

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  M.Ļitvinova skolas bibliotekāre

                Izstāde „Ieelpo rudeni...” ;

                Izstāde „Atrodi! Izvēlies! Mācies!”;

               Bibliot.st.  „Grāmatu uzbūve” 2. klasē.   .

IEKŠĒJĀS PĀRRAUDZĪBAS PLĀNS   KA darba plāna pārbaude – S.Avišāne.  E-žurnāla pārbaude rudens brīvdienās – J.Jaskova. 1., 5., 10.klašu stundu vērošana adaptācijas gaitā - L.Aleksandrova, S.Avišāne.

 

1.

Skolas metodiskās padomes sanāksme 

plkst. 14.30 223. kab.

2.

Novada un pilsētas skolu sacensības futbolā 2005.-06. un 2000.- 2003.g.

3.

Skolotāju dienas koncerts TN plkst. 17.00

4.

Skolotāju dienai veltīts pasākums

plkst.14.30 skolas kafejnīcā

(atb. N.Dogureviča)

II 

7.

8.

Informatīva sanāksme pedagogiem.

Plkst. 14.30 223.kab.

9.

8.-9.klašu skolēnu pārstāvju brauciens uz Barkavas koledžu. (atb. N.Zarkeviča)

10.

11.

14.-18. oktobris  KARJERAS NEDĒĻA. Klases stundas un mācību stundas pēc sagatavotā plāna. Saistītas ar karjeru.

III 

14.

12.50 VIAA organizētās nodarbības,  5.a kl. skolēni, Jēkabpils pamatskolā

13.10 VIAA organizētās nodarbības,7.kl. skolēni, JVĢ

 

15.

 

16.

17.

18.

7., 8.klašu latviešu valodas novada olimpiāde plkst. 10.00

10.klašu iesvētīšana vidusskolas saimē

plkst.14.30

 IV

21.

Skolotāju apmācība darbam  ar displejiem u.c. IT  

Mazā pedagoģiskā sēde “10.klašu skolēnu adaptācija skolas dzīvē”

Plkst. 9.00

 

 

22.

 Mazā pedagoģiskā sēde “1.klašu skolēnu adaptācija skolas dzīvē”

Plkst.9.00

 

Mazā pedagoģiskā sēde “5.klašu skolēnu adaptācija skolas dzīvē”

Plkst.11.30

 

23.

“Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde kompetencēs balstīta izglītības satura kontekstā(parSZPD izstrādi un vadīšanu) 

Plkst. 10.00 JVĢ 

 

Sākumskolas mācību  jomas sanāksme  

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas MK sanāksme  

IV Latgales reģiona valodu (dzimtās un mazākumtautību) skolotāju Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā”. 19. Latgales krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskā konference Daugavpilī

 

24.

Skolotāju apmācība darbam ar displejiem u.c IT 

25.

Skolēnu rudens brīvdienas 21.-25.

Pedagogu darbs atbilstoši Jēkabpils IP plānam, tarifikācijai

 V

28.

29.

30.

Līdz 30.10.2019. 9.-12.kl. skolēnu starpvērtējums

31.

Vecāku informatīvā diena plkst. 16.30 – 18.30

 3.un 6.klašu vecāku kopsapulce plkst.18.00 (informācija sekos)

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 

        2019.g. septembris 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  Izstāde „Dzejoļi bērniem”.  M.Ļitvinova - skolas bibliotekāre.

 

I

2.

Zinību dienas pasākums

plkst.10.00

skolas stadions

 

3.

4.

5.

6.

II     

 

9.

10.

KA Mk sanāksme  

 223. kab. plkst. 14.30 

11.

12.

Dzejas dienu akcija “Sirds uz trotuāra”

pilsētas laukumi, ietves

13.

III       

 

16.

17.

18.

LU organizēto kursu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām" 

19.

 

20.

“Olimpiskā diena 2019” pulcēšanās no 9.30 Jēkabpils stadionā, piedalās 4.klases  

 IV

23.

24.

Projekta PuMPuRS kursi pedagogiem 2.daļa 223.kab. 14.30-17.30

 

25.

Projekta PuMPuRS nodarbības 10.a klases skolēniem.

26.

Eiropas Valodu diena

Projekta PuMPuRS nodarbības 10.a klases skolēniem.

27.

Miķeļdiena

1.klases 

       V   

30.

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN KABINETI

 2019./2020.m.g.

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

1.A

 Guna Auzāne

228.

1.B

Svetlana Jekaraševa

225.

1.C

Tatjana Novikova

226.

2.A

Tatjana Karnauhova

121.

2.B

Jeļena Džeikuna

122.

3.A

Olga Demčenko

123.

3.B

Jeļena Jaskova

130.

4.A

Jeļena Blumentāle

221.

4.B

Žanna Molčanova

222.

5.A

Larisa Koņeva

327.

5.B

Marina Ļitvinova

223.

6.A

Irina Korabovska

325.

6.B

Silvija Avišāne

425.

6.C

Marina Voitenko

424.

7.A

Ludmila Kravcova

322.

7.B

Jekaterina Ivanova

326.

8.A

Vanda Lovčinovska

224.

8.B

Vineta Mežaraupe

423.

9.A

Klavdija Mičko

330.

9.B

Nataļja Zarkeviča

220.

9.C

Inna Semjonova

428.

10.A

Ludmila Movčane

324.

11.A

Žanna Vinogradova

321.

12.A

Nataļja Dogureviča

323.

9.d

Daina Spuriņa

422.

10.n

Tatjana Sendže

427.

11.

Zeltīte Svikša

426.

12.

Vēsma Madžule

320.

Speciālā klase

Ludmila Anufrijeva

120.

 

 

 

 CIENĪJAMIE VECĀKI!

 

Jēkabpils 2.vidusskola turpina audzēkņu uzņemšanu sekojošās izglītības programmās:

 

 • Pamatizglītības mazākumtautību programmā 1.-9.klasē, kods 21011121 (2.variants, 2.modelis);
 • Pamatizglītības programmā 1.klasē, kods 21011111;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā 10.-12.klasē, kods 31013021;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā 10.-12.klasē, kods 31011021;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā 10.klasē, kods 31011013;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programmā 11.-12.klasē, kods 31011012.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015921.

 

Dokumentus iesniegt skolas lietvedībā darba dienās:

 

 • vecāka (aizbildņa) iesniegumu;
 • liecību (mācību gada vidū arī sekmju izraksts);
 • apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu (vidējās izglītības programmās);
 • medicīnisko karti;
 • Iesniedzot dokumentus, vecākam obligāti jāuzrāda pase vai ID karte un bērna dzimšanas apliecība.

 

 

          Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā ielā 44,  uzņem 2012.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2019./2020.mācību gadā.

Skola piedāvā pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121).

Mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā ar dažādām valodu lietošanas proporcijām nodrošina valsts valodas apguvi tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā, kas  sekmē izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā, saglabājot  etniskās kultūras tradīcijas.

Pieteikties un iesniegt dokumentus var skolas kancelejā, sākot ar 01.03.2019., katru darba dienu no plkst.8.00 – 16.30

Līdzi jāņem:

 1. Vecāka/ likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments
 2. Bērna dzimšanas apliecība.

 

Informācija: www.2vsk.edu.lv, tālruņa Nr.65232303; 20364306, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.