Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Paziņojums

27.-31. maijs

  


 CIENĪJAMIE VECĀKI!

 

          Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā ielā 44,  uzņem 2012.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2019./2020.mācību gadā.

Skola piedāvā pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121).

Mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā ar dažādām valodu lietošanas proporcijām nodrošina valsts valodas apguvi tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā, kas  sekmē izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā, saglabājot  etniskās kultūras tradīcijas.

Pieteikties un iesniegt dokumentus var skolas kancelejā, sākot ar 01.03.2019., katru darba dienu no plkst.8.00 – 16.30

Līdzi jāņem:

  1. Vecāka/ likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments
  2. Bērna dzimšanas apliecība.

 

Informācija: www.2vsk.edu.lv, tālruņa Nr.65232303; 20364306, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2019.g. JUNIJS

3.06.2019.- 14.06.2019. Pagarināts mācību gads 1.–8. un 10.-11.kl. skolēniem ar pēcpārbaudījuma darbu

03.06.  12.klase Eksāmens informātikā (atb.L.Aleksandrova)

04.06. plkst.18.00 sanāksme topošo 1.klasnieku vecākiem (atb.I.Salmiņa) 9.klases Eksāmens matemātikā (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

06.06.  9.klases Eksāmens krievu valodā rakstu daļa (atb.L.Aleksandrova)

07.06.  9.klases Eksāmens krievu valodā mutvārdu daļa (atb.L.Aleksandrova)

11.06. 9.klases Eksāmens Latvijas vēsturē (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

12.06.  12.klase Eksāmens ekonomikā (atb.L.Aleksandrova)

14.06. 12.klase Eksāmens krievu valodā un literatūrā (atb.L.Aleksandrova)

15.06. Izlaidums 9.klasei plkst.14.00

                               12.klasei plkst. 17.00


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2019.g. MAIJS

03.05.  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie pasākumi:

               - Baltā galdauta svētku norise no plkst.7.30

               - koncerti: plkst. 10.40 - 1.-6.kl. plkst.

                          12.50 - 7.-12.kl. sporta zālē (atb. M.Avena)

07.05. Pedagogu informatīvā sanāksme 223.kab. plkst. 14.30 (atb.I.Salmiņa)

09.05.  KI pasākums. Izstādes SKILLS - Latvija apmeklēšana. (8 skolēni no 9.klases)

             1. Klases skolēnu ekskursija projektā “Skolas soma “ ietvaros. Atb. T.Karnauhova J. Džeikuna

             Sacensības vieglatlētika7-12.kl. komanda – atb.sporta skolotāji

10.05.  Mātes dienai veltīts pasākums plkst. 18.00 sporta zālē (atb. M.Avena, L.Stepanova)

13.05.  ZPD aizstāvēšanas konference plkst. 9.00 (atb L.Stepanova)

15.05. Sacensības vieglatlētikas četrcīņā - atb. sporta skolotāji.

17.05.  Pēdējais zvans (atb. J.Ivanova, L.Movčane) Par apbalvošanu atb. L.Stepanova

             Izlikt semestra un gada vērtējumus 9.un 12.kl.

             Mācību ekskursija 8.a, 8.c

21.05. 12.klases CE latviešu valodā (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

   Pedagoģiskais konsīlijs “4.klašu skolēnu mācīšanās spējas, mācību sasniegumi un dinamika.Priekšlikumi atbalsta pasākumiem 2019./2020.m.g.” plkst.14.30 225.kab.4.kl.klases audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolas atbalsta personāls (atb.L.Aleksandrova)

22.05. 9.klases CE latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa (atb.L.Aleksandrova)

23.05.  9.klases CE latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) mutvārdu daļa (atb.L.Aleksandrova)

       2.kl. skolēnu ekskursija projektu “Skolas soma” ietvaros. Atb. O.Demčenko J.Jaskova

      MIF DZ priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju sumināšanas pasākums.(atb.V.Lovčinovska)

       Skolas padomes sanāksme PĀRCELTA no 16.05. uz 23.05. 223.kab.plkst. 17.30

24.05. 12.klases CE matemātikā (rakstiski) (atb.L.Aleksandrova)

27.05 4.kl. skolēnu ekskursija projektā “Skolas soma” ietvaros. Atb. S.Jekaraševa T.Novikova

28.05. Izlikt semestra un gada vērtējumus 1.-8.un 10.-11.kl.

            12.klases Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski, JVĢ telpās, atb. Ž.Vinogradova)

       Līdz 28.05.2019., plkst.17.00 Iesniegt pieteikumus skolēnu apbalvošanai pasākumā ,,Skolas lepnums” (papīra formātā ar parakstiem) (atb.klases audzinātāji)

             KI pasākums. Darba pasaules iepazīšana, „Kāpēc, tāpēc” 2. un 3. klašu skolēni

29.05. Pedagoģiskās padomes sēde 223.kab. plkst. 14.30 (atb.I.Salmiņa)

            9.klases Eksāmens angļu valodā - rakstu daļa (atb.L.Aleksandrova)

            3.kl skolēnu ekskursija projektā “Skolas soma “ ietvaros. Atb. J.Blumentāle Ž. Molčanova

30.05. Skolas lepnums plkst.17.30 sporta zālē (M.Avena, L.Stepanova, L.Aleksandrova)

           9.klases Eksāmens angļu valodā mutvārdu daļa (atb.L.Aleksandrova)

          12.klases CE fizikā (rakstiski, JVĢ telpās) atb.A.Lazdiņš)

31.05. Skolēnu sporta svētki (atb. sporta skolotāji, L.Stepanova)

           9.00 1.-5.klases

          11.00 6.- 8.,10.,11.kl.

Liecību izsniegšana. Instruktāža.


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2019.g. APRĪLIS

02.04.  Informatīva sanāksme pedagogiem 224.kab. plkst.14.30 

03.04. Lekcija "Izglītības iespējas DU- tikšanas ar DU prorektoru A.Barševski"  10.-12.kl. skolēniem

            Lekcija “Profesija -karavīrs”   10.-12.kl. skolēniem

            Novada skolu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8.-9.kl (atb.M.Spaskovs) 

            Krievu valodas olimpiāde 1.klases  skolēniem “Грамотей  12.50. 121.kab. 

04.04.  Izziņas nodarbība 2.-3.klašu skolēniem “Zinu, protu, daru LV, Eiropā un pasaulē” (atbJ.Blumentāle) 

            3.klašu skolēnu vecāku kopsapulce 221.kab. (atb. I.Salmiņa un 3.kl.audzin.) plkst.17.30 (tiks pārcelta)

09.04. TIMSS tests  4.b klases skolēniem (atb.J.Jaskova) 

10.04.  Jēkabpilī viesojas IZM ministre I.ŠUPLINSKA 

           Uztura lekcija (atbJ.Šeņavska) 

           Skolas matemātikas olimpiāde 1.kl.skolēniem  12.50.121.kab. 3.kl. skolēniem  09.50. 221.kab. 

           Pl.14.30. Lekcija par NATO –10-11.kl.(atb.Ž.Vinogradova) 

11.04Valsts diagnosticējošais darbs 11.klasei fizikā, ķīmijā 

           Vecāku diena  plkst. 16.30-18.30. (atb. visi pedagogi) 

           Skolas matemātikas olimpiāde 2.kl.skolēniem 10.50..

12.04. 6.klašu skolēnu dabaszinību konkurss plkst.10.00 JVĢ. (atb.S.Davydovskaya) 

           Talantu salūts. plkst. 13.00 (atb.M.Avenaskolas sporta zālē 

           Pl.11.00 -sacensības peldēšana (atbSp.skolotāji) 

16.04.  Pedagoģiskās padomes sēde plkst.14.30  224.kab. (atb.I.Salmiņa un Mk vadītāji) 

            Karjeras attīstības atbalsta nodarbības „Izveido pats”  5.klašu skolēni  (pēc stundu sarakstā) Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

24.04. Pl.11.00  “Meža taka” pilsētas un novada skolu sacensības krosā 5-12.kl.(atb.sp. skolotāji) 

25.04.Domājams, talkosim 25.04.! 8.-12.kl. skolēni un visi pedagogi. 

26.04.  Pilsētas skolu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 5.kl. zēni 

27.aprīlis- Lielā talkas diena. 

28.04. Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem Daugavpilī (atbV.Lovčinovska)

29.04.  Karjeras attīstības atbalsta nodarbības „Iepazīsti profesiju prasmes”   8. un 9.klašu skolēni  Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2019.g. MARTS

01.03.2019. Izstādes "Skola 2019"apmeklējums 11.-12.klases

05.03.2019. 3.klases Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa

                        Metodisko komisiju vadītāju sanāksme plkst. 14.30 direktora kab.

 06.03.2019. Brīvprātīga darba nozīme personības un karjeras veidošanā 10.-11.klases

 

07.03.2019. 6.klasesDiagnosticējošais darbs   dabaszinībās (rakstiski)

 08.03.2019. Skolas olimpiāde angļu valodā

11.03.2019. Zemgales Novada matemātikas olimpiāde 6.-9.kl. JVĢ 10:00

12.03.2019.  12.klases  CE angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa

 13.03.2019. Projekta “PumPuRS” pedagogu sanāksme – laiks tiks precizēts

                        12.klases  CE angļu valodā -  mutvārdu daļa

 15.03.2019. Krievu valoda un literatūras 32.atklātās ilompiādes 3.posms (Rīgā)

19.03.2019.  Pedagogu sanāksme plkst.14.30

                       Apmācības 5.,7.,8. klašu skolēniem "Sekstings"nodarbības vada biedrība "Papardes zieds"

21.03.2019. Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs" 2.-12.kl., plkst. 9:00

22.03.2019. Bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu" 9.-12.kl.

27.03.2019. Sacensības dambretē 1999.-2009.dz.gads SC


 


JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2019.g. FEBRUĀRIS

01.02.2019.Olimpiāde matemātikā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.klskolēniem. 

02.02.2019.Absolventu vakars 

05.02.2019. Pedagoģiskās padomes sēde plks.14.30; 110.kab.  

                        Ķīmijas valsts olimpiādes 2.posms 9.-12.klasei tiešsaistē 10:00 Jēkabpils VĢ  

06.02.2019. Matemātikas konkurss 4.kl. “Tik vai...Cik?” 3.kārta 226.kab.

07.02.2019. Manas iespējas izaugsmei. KAA pasākums. Pašnovērtējuma veikšana 7.klases skolēniem pēc stundu saraksta 2x40min. 

11.02.2019.  6.klases diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļa 6.bklases skolēniem 

                       “Jubileja vienotam ārkārtas palīdzības numuram 112” Tikšanas  ar VUGD ZRB Jēkabpils daļas inspektoru A.Graudiņu 1.-4.klases skolēniem 1.gr. plkst, 11.50; 2.gr. plkst. 12.50 110.kab. 

12.02.2019. 6.klases diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļa 6.klases skolēniem 

                      Informatīvā sanāksme 1.a,b:2.a,b.;3.a,b;4.a; 6.a; 9.a un speciālas klases audzinātājiem plkst.14.30. 221.kab. 

13.02.2019. „Ēnu dienā” 6.-12. klases KAA

14.02.2019.   SMU tirdziņš  

                        “Papardes zieds” pasākums.   1.nodarbība  5.kl, 7.kl, 8.k

15.02.2019.  Skolas skatuves runas konkurss  5.-12.kl. plkst. 13.40 110.kab. 

                       Matemātikas valsts olimpiādes 2.posms 5.-8.kl. 10:00 Jēkabpils VĢ 

                      „Domā, pēti, pielāgo!” KAA pasākums Darba pasaules iepazīšana 1.klases skolēniem pēc stundu saraksta 2x40min.    

18.02.2019. “Papardes zieds” pasākums.  2.nodarbība  5.kl, 7.kl, 8.kl 

19.02.2019. Skolas skatuves runas konkurss  3.-4. kl.  plkst.13.40. 110.kab.

20.02.2019. 6.klases diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās rakstu daļa

                       Volejbols 2003.-2004.g.dz. zēniem un meitenēm lielo skolu grupā Ābeļu pmsk. 

                        Skolas skatuves runas konkurss 1.-2. kl. Plkst.12.50. 110.kab.

21.02.2019. 3.klases  diagnosticējošais darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās rakstu daļa

22.02.2019. Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās olimpiādes  2.posms – reģionālā olimpiāde.

26.02.2019. 6.klases diagnosticējošais darbs  matemātikā (rakstiski

27.02.2019. 3.klases diagnosticējošais darbs matemātikā (rakstiski)  

                      “Papardes zieds” pasākums.  3.nodarbība   7.kl, 8.kl 

28.02.2019. 6.klases  diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa 


 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2019.g. JANVĀRIS

3.01.2019. Pedagoģiskās padomes sēde 

8.01.2019. Sanāksme darba grupai projektā PuMPuRS plkst. 14.30 110.kab. 

11.01.2019. Olimpiāde vēsturē (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem.

                      Skolas olimpiāde angļu valodā 8.-9. kl. (9.00-10.30). 

14.01.2019. “IT pasaule” 6.kl.projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

15.01.2019. Skolas seminārs “Kompetenču pieeja mācību stundas struktūrai” Valodu un mākslas jomu skolotājiem; 425.kab. plkst.14.30 ; 

 17.01.2019. 9.klašu skolēnu vecāku kopsapulce plkst.17.30 110.kab.

18.01.2019. Olimpiāde fizikā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem. 

21.01.2019. Krievu valodas un literatūras stundu laikā saruna ar skolēniem par krievu kultūru, tradīcijām.

                  Krievu valodas stundu laikā saruna ar skolēniem par Krievu kultūras nedēļas pasākumiem sākumskolā.

                     Konkurss “Грамотей” 2.klases skolēniem 130.kab. 09.50.-10.30.  

22.01.2019. Skatuves runas konkurss 5.-8. kl. skolēniem. 327. k.  

                      Konkurss “Грамотей” 3.klases skolēniem 110.kab. 09.50.-10.30. 

                                                               1.klases skolēniem 110.kab. 10.40.-11.20. 

23.01.2019.  Kaligrāfijas konkurss 5.-12. klašu skolēniem. 9.50-10.30

                      5.-9. klašu skolēnu zīmējumu konkurss “Krievu motīvi”. 

                      Neklātienes konkurss dabaszinībās 5.-6.kl. 23.-28.01.2019.

24.01.2019.  Skatuves runas konkurss 9.-12. kl. skolēniem. 324. k. 14. 30

                    “ABC svētki” 1.kl.skolēniem 09.40.-10.30. 130.kab.

                      “Grāmatu pasaulē” 2.kl.skolēniem 12.50..-13.30. 130.kab. 

                      Konkurss “Грамотей” 4.klases skolēniem 226.kab.09.50.-10.30. 

25.01.2019. Skolas konkursu uzvarētāju apbalvošana. 9.00 

29.01.2019. Bioloģijas konkurss ,,Ieskaties dabā’’, 7.-8.kl. 29.01.-31.01.,I kārta

                      “Soli pa solim” 10.-12.kl.projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts zglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

  JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2018.g. DECEMBRIS

03.12.2018.  Medijpratība 10.-12.kl. (pēc stundu saraksta) KA pasākums  

05.11.2018.  4.kl. matemātikas konkursa “Tik vai ...cik?” 2.kārta 

06.12.2018.  4-5.kl komanda- pilsētas un novada skolu sacensības tautas bumbā, 3.vsk. 

10.12-11.12.2018- FOTOGRAFĒŠANĀS

11.12.2018. Seminārs pedagogiem “PuMPurs”plkst.14.30 110.kab. 

12.12.2018. Lekcija “Drošs internets” plkst.13 TN

                    Ziemassvētku eglīšu vērtēšana

14.12.2018.  SMU tirdziņš skolas 1.stāvā 

18.12.2018. Ziemassvētku pasākums 1.-4.klašu skolēniem skolas sporta zālē plkst.12.00-14.00 

19.12.2018. Izlikt 1. semestra vērtējumus.

20.12.2018. Ziemassvētku pasākums 9.-12.klašu skolēniem plkst.17.00

21.12.2018. Ziemassvētku pasākums 5.-8.klašu skolēniem skolas sporta zālē plkst.10.-12.00

Par jaungada pasākumiem.

24.12.2018.-6.01.2019.- SKOLĒNU BRĪVDIENAS 

27.12.2018. Mācību priekšmetu skolotājiem iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem

28.12.2018. Necentralizēto eksāmenu komisiju izveidošana (līdz otrā semestra sākumam)

3.01.2019.  9:00 skolas Mk sēdes 

                  10.00 Pedagoģiskās padomes sēde.

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

  2018.g. NOVEMBRIS

06.11.2018. 14.30 110.kab. Skolotāju informatīvā sanāksme.

                     „3D vai 4D?”  4.klašu ekskursija  KI pasākums

08.11.2018. 16.30-18.30. Vecāku diena skolā

                Lekcija “Man ir tīri zobi”. 9.00 1.b 9.50 1.a 10.40 spec.kl. un 5-6 gadīgie bērni.

                17.30 12.a un 12.b klašu skolēnu vecāku sapulce “Valsts pārbaudījumu kārtošanas kārtība 2018./2019.m.g.”

11.11.2018. 11. novembra Lāčplēša dienas lāpu gājiens.

                    Pulcēšanās no pl.17.00 Kena parkā (Kļavu ielā).

                   17.30 gājiens no Kena parka līdz piemineklim “Kritušiem par Tēviju”.

                   18.00 piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.

12.11-16.11. - LATVIJAS KRĀSU VARAVĪKSNES NEDĒĻA  

13.11.2018. Fitnesa un uztura lekcijas 9.-12.kl.

                   17.30 Lekcija vecākiem.

16.11.2018. 10.00 1.-6.klases, SI, PI Pasākums, veltīts Latvijas 100 . gadu jubilejai

                    12.00 7.-12.klases Pasākums, veltīts Latvijas 100 . gadu jubilejai

19.11.2018. Brīvdiena  

22.11.2018. 223. k. Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.klases.

                                Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā   8.-9. klases.  KI pasākums

29.11.2018. 10.00 Olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem bioloģijā.

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

  2018.g. OKTOBRIS

02.10.2018. 110.kab.;14.30 Skolotāju informatīvā sanāksme.

04.10.2018. Skolotāju dienas pasākumi skolā.

5.10.2018. Skolotāju ekskursija.

9.10.2018. 14.30;  110.kab. Mk vadītāju sanāksme par Latvijas jubilejas pasākumiem.

17.10.2018. Labdarības akcija "Dod ķepu , draugs!"

19.10.2018. Pasākums 10.klašu iesvētīšana vidusskolas saimē

 SKOLĒNU RUDENS BRĪVDIENAS 22.-28. OKTOBRIS         

22.10.2018. 9.00; 110.kab.;Pedagoģiskais konsīlijs par 5.klašu  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 5. un 4.klasēs,  atbalsta personāls.

23.10.2018. 9.00; 110.kab.; Pedagoģiskais konsīlijs par 1.klašu  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji ,atbalsta personāls.

24.10.2018. 9.00; 110.kab.; Pedagoģiskais konsīlijs par 10.klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 10. un 9.klasēs,  atbalsta personāls.

29.10.2018. KI pasākums 9.klašu skolēniem/Tehnobuss/ „Tehno profesijas” 

 


 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

  2018.g. SEPTEMBRIS 

3.09.2018. 10.00; stadions. Zinību dienas pasākums. 

04.09.2018. 13.00  Informatīvs seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem “Vispārīgā datu aizsardzības regula”.

06.09.2018. Arēna ‘’Rīga’’ Latvijas valsts simtgades iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums 7.-9. klašu 15 skolēni. 

8.-15.septembris  Dzejas festivāla “Dzeja, kas mērāma  METROS” norises programma.  

10.09.2018. 420. kab.   11.20,  12.30  Skolas direktores saruna ar skolotājiem par ēdināšanas un dežūras jautājumiem.

11.09.2018. 110.kab. 14.20. Skolas darbinieku darba aizsardzības instruktāža.

13.09.2018stundu laikā Akcija “Sirds uz trotuāra”Stāvvieta pie TC “Aura” Latviešu valodas skolotāji 5.-12.klases.

18.09.2018. 14.30  110.kab. Skolotāju sanāksme par evakuācijas jautājumiem. Mk sanāksmes. Mk darba plāna projekta apspriede. ‘’Latvijai 100’’pasākumi

26.09.2018. Jēkabpils Tautas nams. Skolotāju dienas sveiciens pedagogiem  Aivara Hermaņa koncerts

 

 


KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN KABINETI
  2018./2019.m.g.

Klase

Audzinātājs

Kabinets

PIRMSSKOLA

Jeļena Mazureviča

228.

1.A

Tatjana Karnauhova

121.

1.B

Jeļena Džeikuna

122.

2.A

Olga Demčenko

123.

2.B

Jeļena Jaskova

130.

3.A

Jeļena Blumentāle

221.

3.B

Žanna Molčanova

222.

4.A

Svetlana Jekaraševa

225.

4.B

Tatjana Novikova

226.

5.A

Irina Korabovska

325.

5.B

Silvija Avišāne

425.

5.C

Marina Voitenko

424.

6.A

Ludmila Kravcova

322.

6.B

Irina Velecka

426.

7.A

Vanda Lovčinovska

321.

7.B

Vineta Mežaraupe

423.

8.A

Klavdija Mičko

330.

8.B

Natālija Zarkeviča

427.

8.C

Inna Semjonova

428.

9.A

Jekaterina Ivanova

326.

9.B

Irina Rusiņa

327.

10.A

Žanna Vinogradova

422.

11.A

Nataļja Dogureviča

323.

12.A

Ludmila Movčane

324.

12.B

Andris Lazdiņš

224.

Speciālā klase

Ināra Ozoliņa

120.

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS  2018.g. MAIJS 

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

Izstāde „Dzīvo veselīgi!” Izstāde veltīta Mātes dienai. Izstāde „ Dzejniekam Imantam Ziedonim – 85”. M.Ļitvinova, skolas bibliotekāre     

ATBALSTA PASĀKUMI   

S.Laizāne, skolas  logopēds.  Korekcijas darba rezultātu analīze.

A.Ņikitina, sociālais pedagogs.   Klases kolektīva dzīves likumi.  Klases portrets - 4.klases. 

 

1   7.A

30

brīvdiena

1

Darba svētki

LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

2

3

 

4

10.00

10.a, 11.klases

Pilsētas Tautas Brīvības gājiens “Zem viena karoga

 

 

II  7.B

Veselības nedēļa

 

7

 

8

130.kab.;14.30

Skolotāju  informatīvā   sanāksme.

9

9.00 ;  SC stadions

Vieglatlētika lielo un mazo skolu grupām. Sporta skolotāji.

10

 

11

skolas  zāle; 18.00

MĀTES DIENAS PASĀKUMS.

Fotoatskaite

M.Vasiļauska

 

III 7.C

14

 

15

211.kab ; 14.25

Pedagoģiskais konsilijs “4.klašu skolēnu mācīšanās spējas, mācību sasniegumi un dinamika. Priekšlikumi atbalsta pasākumiem 2018./2019.m.g.”

16

Līdz plkst.17.00

Izlikt gada vērtējumus 9. un 12. klašu skolēniem. 

17

skolas zāle; 13.40

 

PĒDĒJĀ ZVANA SVĒTKI

9.klases

 

18

skolas zāle ; 13.40

 

PĒDĒJĀ ZVANA

SVĒTKI

12.klase

 

 

12.00  SC stadions

7.klašu vieglatlētikas četrcīņa.

 

plkst.10.00 Jēkabpils 3.vsk.

Jēkabpils skolu mājturības olimpiāde uzturmācībā 5.klasei

Mūsu sasniegumi:  

„Stilistam jā vai nē!”

6.-7.klases, meitenes PKK

 

10., 11.klašu skolēni –ZPD  AIZSTĀVĒŠANAS KONFERENCE 

 

IY 11.a

21

 

 

 

 

 

22

CE latviešu valodā 12.kl.

23

CE latviešu valodā 9.klases  (rakstu  daļa )

 

24

CE latviešu valodā 9.klases

( mutvārdu daļa )

 

25

CE matemātikā

12.klase

 

Līdz 28.05. izlikt gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11. klašu skolēniem.

 

 

 

14.25.  110.kab.

6.kl. skolotāji  VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros  skolas semināru cikla mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas  4.nodarbība (noslēgums)

 

Domā, pēti, pielāgo!”

1.klases PKK

 

„Kāpēc, tāpēc!?”

1.-2.klases PKK

 

V 11.b

28

līdz 17.00

Iesniegt pieteikumus skolēnu apbalvošanai

pasākumā ,,Skolas lepnums” (papīra formātā ar parakstiem) L.Aleksandrova

29

Eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)   9.klases.

 

30

Eksāmens angļu valodā  9.klases  (mutvārdu daļa) 

31

Klases stundas

Liecību izsniegšana.

IZLAIDUMI

 

9.klases -  piektdiena 15. jūnijs 18.00

 

12.klase -  sestdiena 16. jūnijs 18.00

 

 

Profesiju kokteilis.

5.-8. klases

Visa diena aizņemta. 11.klases gatavo uzdevumus pa stacijām. 10.klases palīdz organizēt

 

Profesiju kokteilis.

1.-4. klases 

Visa diena aizņemta. 11.klases gatavo uzdevumus pa stacijām. 10.klases palīdz organizēt

PASĀKUMS

‘’SKOLAS LEPNUMS 2018.’’

skolas zāle 18.00

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 2018.g.                                      APRĪLIS

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI     

Izstāde „ Lieldienas – saules svētki”.

Izstāde „Latvijas putni”. 

Bibliotekāra stunda   3.klases „Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā”  M.Ļitvinova.     

ATBALSTA PASĀKUMI     

J.Graudiņa -skolas psihologs. 4.klašu skolēnu izpēte, lai noteiktu viņu psiholoģisko gatavību mācīties 5.klasē un iespējamās grūtības nākošajā adaptācijas procesā.      

A.Ņikitina- sociālais pedagogs.   Nodarbība 11.klašu skolēniem  ‘’Savu spēju novērtēšana.’’

1  

 9.A

2

Lieldienas

Brīvdiena

 

3

12.55-14.25

KI nodarbība  „Es izvēlos...” 10.-12.klašu skolēniem

Fotoatskaite 

4

5

 

6

10.00

Biržu internātpmsk.

Sacensības. Galda teniss.   

II 

9.b

9

14.30; 312.kab.

Pedagoģiskais konsilijs par          1. klašu skolēnu adaptācijas  rezultātiem, dinamiku 2017./2018. m.g.     L.Aleksandrova                           

 

10

DD darbs ķīmijā un fizikā 11.klases 


14.30; 312.kab.

Pedagoģiskais konsilijs par 5. klašu skolēnu adaptācijas rezultātiem, dinamiku 2017./2018. m.g.  

11

DD darbs ķīmijā un fizikā 11.kl. 


JVĢ Dabaszinības konkurss 6.klases.    O.Cvetkova

Mūsu sasniegumi:  


Skolas matemātikas olimpiāde1.-3.klases.

12

KI pasākums „Ja tu domā, ka vari, tu vari” 9.a, 8.a, 8.b kl.

Fotoatskaite 

13

12.00

Citruss Sacensības. Peldēšana. 


 KI pasākums 9.b kl. „Ja tu domā, ka vari, tu vari”

Fotoatskaite 

Klašu audzinātāji 1.-12.klases

Aprīļa laikā izvēlēties kultūras norises un ekskursiju objektus, saskaņā ar  Valsts programmu ‘’SKOLAS SOMA’’, kontaktējot savā starpā vienā klašu grupā, ņemot vērā Kultūras ministrijas piedāvājumus, audzināšanas programmas saturu un mācību priekšmetu tēmas.

III

8.a

16

14.30; 312.kab.

Pedagoģiskais konsilijs par 10. klases skolēnu adaptācijas  rezultātiem, dinamiku 2017. /2018. m.g.  L.Aleksandrova                           

17

9.00-13.00

KI pasākums   Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā  2.-3., 5.-7.kl.

Fotoatskaite 

18

 

19

16.30-18.30

VECĀKU DIENA

Klašu sapulces

20

 

Nodarbība 10., 11.klašu skolēniem ‘’ ZPD   noformēšana’’  N.Zarkeviča      LĪDZ 2018.g. 13. APRĪLIM ZPD IESNIEGŠANA. 

29.04.2018.  Atklātā  matemātikas olimpiāde 5.-12.kl. skolēniem Daugavpilī

IY

8.b

23

skolas zāle 

 

Teātra izrāde 1.-4.klašu skolēniem

11.50 - 1.-2.klases

12.50 -3.-4.klases

 Fotoatskaite 

24

14.30; 110.kab.

VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros  skolas semināru cikla mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas 3.nodarbība

25

 

11.00 Mežaparks  

Pavasara  kross

Sporta skolotāji         

26

 

27

MIF DZ  5.-12. klašu skolēnu  olimpiāžu  un konkursu uzvarētāju pasākums.  V.Lovčinovska

Fotoatskaite

V

7.a

30

 

1

BRĪVDIENA

LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki

2

 

3

 

4

BRĪVDIENA

Latvijas Republikas

Neatkarības atjaunošanas diena

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

 

L.Aleksandrova

Pedagoģiskie konsiliji 1.,5.,10.klases.

L.Stepanova

Valsts programmas ‘’Skolas soma’’ kultūras norišu  izvēle 1.-12.klases.

 

N.Zarkeviča

Karjeras izglītības   pasākumi  skolā.

   M.Vasiļauska

Skolas pasākumu

sagatavošanas process.

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS

2018.g. FEBRUĀRIS

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

Bibliotekāra stunda 1.klases ‘’Es – bibliotēkas lietotājs. Kā grāmatas jānovieto plauktā” ,

3.klases ‘’Periodiskie uzdevumi bibliotēkā”

3.klasē. Izstāde “Franču rakstniekam Žilam Vernam – 190”.  

Atbalsts 10.-11. klašu skolēniem ZPD izstrādē  ar nepieciešamo informāciju un bibliotēkas resursiem. M.Ļitvinova.   

ATBALSTA PASĀKUMI      A.Ņikitina- sociālais pedagogs.  Nodarbība  ‘’Vandalisms’’ 6.klases skolēniem.

I  - 8.b

30  

 

31

 

1

 Mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 8.-9.kl. skolēniem.

 

Mūsu sasniegumi:  

 

2

130.kab. 

Skatuves  runas konkurss

1.-2.kl  11.50.-12.30.

3.-4.kl. 12.40.-13.30.

Mk vadītāja T.Karnauhova 

Matemātikas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9. – 12.kl. skolēniem.

 

Mūsu sasniegumi:  

 

 

3

 

sestdiena

Skolas absolventu vakars

 

Fotoatskaite   

 

II    7.a

5

 

6

14.20; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

Ķīmijas olimpiāde (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9. – 12.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:  

Latviešu valodas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.kl. skolēniem.

 

7

14.30; 130.kab.

Nodarbība 11. klašu skolēniem ZPD  praktiskā daļa. Pētījuma metodes. J.Graudiņa

12.50; skolas zāle

Pasākums 3.kl. “Buratino ceļojums”

Fotoatskaite 

 

Matemātikas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:  

 

8  

Pilsētas skatuves  runas konkurss 1.-12.klašu skolēni.

Mk vadītāja  L.Movčane 
           

9

 

1.kl.skolēniem papildu brīvdienas 2.semestrī no 12.02. - 18.02.2018.

III   7.b

12         

 

 

 

13

8.15

“Ēnu diena-2018.” 6.-7.klases

N.Zarkeviča

14

1.stāvs SMU tirdziņš  5.- 9. klases A.Sokolova

“Ēnu diena-2018” 8.-12.kl.          N.Zarkeviča

15

Sociālo zinību konkurss ”Esi drošs” novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.kl.

 

16

Skolas olimpiāde 5.-12. vizuālajā mākslā. A.Koroļkova

Matemātikas olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5. – 8.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:  

DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI    3., 6. KLASES

21.februāris  Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6.klasēs (rakstu daļa). 

22.februāris  Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu.  Krievu valoda (rakstu daļa 3.kl.)

28. februāris  Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.kl.

IY   7.c

19

 

 

 

20      

Fotografēšanās 1.-12. klases J.Graudiņa

21

6.klašu skolēni

Fotografēšanās 1.-12. klases

J.Graudiņa

Ķīmija konkurss novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.kl. skolēniem.

Mūsu sasniegumi:  

22

skolas zāle

Mobilais Planetārijs 1.-4.kl.            L.Stepanova

Tautas bumba 4.kl. komandas

23

Izstāde ”Skola-2018.” Rīga 11.-12.klases. N.Zarkeviča

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5.kl.skolēniem

 

Y  12.a

26

27

14.30; 110.kab. 

VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros  skolas semināru cikls mācību stundas efektivitātes paaugstināšanai           1. nodarbība 6.kl. skolotājiem.

L.Aleksandrova, L.Stepanova

28

1

2

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

 

L.Aleksandrova

Diagnosticējošie darbi 3.,6.kl. PPDKN stundu vērošana un  izvērtējums.

L.Stepanova

 PPDKN stundu vērošana un  izvērtējums. 

N.Zarkeviča

KI  pasākumu organizācija. ‘’ĒNU DIENAS’’ 

 

  

 

      

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 2018.g. MARTS

 

 PIRMDIENA

OTRDIENA

 TREŠDIENA

 CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI   

Mācību grāmatu un darba burtnīcu sarakstu izveidošana pa klasēm nākošajam mācību gadam – skolotāji, Mk vadītāji

Izstāde „Dzejoļi par pavasari”.„ Krievu rakstniekam Maksimam Gorkijam — 150”.  

Bibliotekāra stundas 2.-3.kl. „Lasīšanas veicināšanas stunda. Informācijas meklēšana bibliotēkā”,  Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā”. M.Ļitvinova. ATBALSTA PASĀKUMI      

A.Ņikitina- sociālais pedagogs.  Nodarbība  9.klašu skolēniem ‘’Rakstura īpašības un vērtības.’’

J.Graudiņa -skolas psihologs. Nodarbības 4.klašu skolēnu izpēte, lai noteiktu skolēnu psiholoģisko gatavību mācīties 5.klasē un iespējamās grūtības nākošajā adaptācijas procesā.,

6.klašu  skolēnu izpēte, lai noteiktu skolēnu uztveres tipu, lai skolotājs savu darbību stundā varētu veidot atbilstoši skolēnu uztveres īpatnībām. 

Nodarbība 12. klašu  skolēniem ’’Stresa pārvarēšanas iespējas kārtojot eksāmenus”

I

26

 

 

27

28

1

Diagnosticējošais darbs valsts valodā 6. klases

2

II

5

 

6

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klases

7

8

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.kl.

 

9

 

 

10

Tautas namā "Gudrinieku forums"

Skolas parlaments J.Graudiņa

PAVASARA BRĪVDIENAS  1.-11.klases  12.-16. marts

PAVASARA  BRĪVDIENAS      12.klase - 19.-23. marts   

Mk sēdes pēc plāna.

Starpvērtējums 9.-12.klasēs.

13.03.18.  CE angļu valodā 12. klasēs (rakstu daļa). 14.03.18. CE angļu valodā 12. kl. ( mutvārdu daļa)  15.03.18. CE angļu valodā 12. kl. ( mutvārdu daļa)

III

19

KI pasākums 8.-9.kl.

„Parastu lietu neparasts pielietojums: iedvesmo sevi panākumiem!”

Fotoatskaite 

(pēc grafika) N.Zarkeviča

20 

Pilsētas skolu sacensības dambretē. I.Semjonova

21 

 

22  

Starptautiskais matemātikas konkurss „Ķengurs” 2.-11.kl.

V.Lovčinovska       

23

 

Nodarbība 10., 11.klašu skolēniem ‘’ ZPD   noformēšana’’. N.Zarkeviča

ZPD IESNIEGŠANA   10., 11.klašu skolēni –    LĪDZ 2018.g. 4.APRĪLIM

IV

26    līdz 1.aprīlim

Vidusskolas gada NPD  programmu veidošana un iesniegšana.  Mk vadītāji, vidusskolas skolotāji.

 

27 14.30   110.kab. 

VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros  seminārs 2. nodarbība 6.kl. skolotājiem. L.Aleksandrova,  

L.Stepanova

28      

 

29  Karjeras diena 8. – 9.kl.

Profesionālās izglītības iestādes skolēniem  piedāvās  radošās darbnīcas. (pēc grafika)   ‘’Gaļas nams’’     N.Zarkeviča

30 

Lielā piektdiena

Brīvdiena

 

V

 

2

Pirmās Lieldienas

Brīvdiena

3      14.20             130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme                          

 

5            

 

6

 

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

 

L.Aleksandrova

Diagnosticējošie darbi 3.,6.kl. CE 12.kl.,  PPDKN stundas.

L.Stepanova

PPDKN stundas

 ZPD 10.-11.kl. iesniegšana.

N.Zarkeviča

KI  pasākumi  8.-9.

  

 

                 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS

 

  2018.g. JANVĀRIS

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

 CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

Izstāde „ Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam – 135”.

Bibliotekārā stunda   „Kur dzīvo grāmatas.

Uzvedība bibliotēkā” 1.klases.  

Konsultācijas „ZPD noformējums” M.Ļitvinova.   

ATBALSTA PASĀKUMI

 A.Ņikitina- sociālais pedagogs.  Nodarbība  ‘’Veiksmīgas saskarsmes nosacījumi.’’ 7.klases skolēniem.

S.Laizāne – logopēds.   Valodas pārbaudes protokola noformēšana  3., 6., 9. klašu skolēniem, kuriem valsts pārbaudes darbu kārtošana paredzēta ar atbalsta pasākumiem

SKOLAS ABSOLVENTU VAKARS

I

1

 

2

 

3  

10.00

direktora kabinets

Mk vadītāju sanāksme

Tēma ‘’Pārbaudes darbu izstrādes kārtības’’ jautājumi.

4

 

5

10.00; 130.kab.

Pedagoģiskas padomes sēde.

II

8

 

9

 

10

 

11

 

12VP pieteikumu reģistrēšana VPIS. L.Aleksandrova

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības vestures olimpiādes rezultāti (9.,12.kl.)

Mūsu sasniegumi:  

 

III

15

 

 

 

16

Jēkabpils pilsētas mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādes 6. un 7.klašu izglītojamajiem

Mūsu sasniegumi:  

 8.15

Skolas olimpiāde angļu valodā 8.-9.klases.

30  Olimpiāde angļu valodā 8.-9.kl 1.kārta

K.Mičko, Z.Smolova

17

14.30;110.kab.

Nodarbība 10.a klase ‘’ZPD

teorētiskās daļas saturs, veidošana un noformēšana.”

L.Stepanova

18

19

 

22.-26.janvāris    Krievu kultūras un tradīciju  nedēļas pasākumi.

Fotoatskaite   

IY

22

 

 

 

23

13.30; 210.kab.

Skolas olimpiāde matemātikā 4.klašu skolēniem.

24

 

25

Tautas nams

Augstskolu un koledžu diena Jēkabpilī  10.-12.kl.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Fotoatskaite   

 

N.Zarkeviča

26

 

Y

29

30

13.30; 211.kab.

Skolas konkurss “Esi drošs” 4.kl. (sociālās zinības).

31

1

2

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

Mācību stundu vērošana priekšmetos, kuros tika sasniegti vāji rezultāti 1.semestrī.

L.Aleksandrova

*3., 6. kl. skolēnu VP mutvārdu daļas norise (dzimtā valodā ).

*Atbalsta pasākumu precizēšana VP 3.,6.,9. un 12.kl. skolēniem.

*Fakultatīvo, pagarinātās dienas grupas žurnālu pārbaude.

L.Stepanova

*Klašu audzinātāju  plāna realizācija 1.semestrī 2017./2018.m.g. 

  

 

J.Jaskova

 2018. 2.-5. janvāris

E-žurnāla pārbaude.

 

 

N.Zarkeviča

Augstskolu un koledžu dienas organizēšana.  

 

 

   

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2017.g. DECEMBRIS   

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

‘’ Decembris – semestra noslēguma un Ziemas Saulgriežu mēnesis.’’ 

Izstādes ”Ar klusumu baltu saulgrieži nāk”. 

Jaunās grāmatas bibliotēkā. 

ATBALSTA PASĀKUMI     

3. un 6.klašu  skolēnu kognitīvo spēju  diagnostika  J.Graudiņa- skolas psihologs.   Nodarbības 8.klašu skolēniem ‘’Vardarbība. Kā jārīkojas, ja tev dara pāri.’’  A.Ņikitina- sociālais pedagogs.Nodarbība ‘’Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību ciklā “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums 1.- 6. klašu skolēniem un vecākiem. “ J.Šeņavska- skolas medmāsa,  projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 

I

4

Karjeras izglītības

pasākums 6.-7.klases

„Tehnobuss’’-  darba pasaules iepazīšana.

Fotoatskaite  

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

      N.Zarkeviča

5

14.30 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

6  

 

7       

 

8

 

LABO DARBU MARATONS    11.-15. decembris    Ziemassvētku akcija 1.-12.klašu skolēniem  “Sirds siltums.”  parlaments.  J.Graudiņa. Fotoatskaite   

 

11

skolas vestibils

Skolēnu Mācību Uzņēmuma ( SMU)

Ziemassvētku tirdziņš

Fotoatskaite  

 

12  

 

13

 9.00-11.20

11.-12.kl karjeras atbalsta semināri sadarbībā ar prakse.lv

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

14  

12. klases skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9. klašu skolēnu eksāmenu materiāla valodas izvēle 2017./2018. m. g.

                       L.Aleksandrova

           

15

 

 

16          SESTDIENA

10.00   Latvijas lingvistikas olimpiādes 1.kārta

324.kab.       L.Movčane

II

18

skolas bibliotēka

5.-9. klašu skolēnu darbu izstāde mājturībā. A.Sokolova,M.Spaskovs

Fotoatskaite  

19

Izlikt  1. semestra vērtējumus līdz 20.decembrim.

L.Aleksandrova

 

20

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

17.00    8.-12. klases

Teātra pirmizrāde 12.a klase L.Movčane

Fotoatskaite  

21

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

9.00    PI grupa, 1.-2.klases.

Fotoatskaite  

12.00  SI skolēni,3.-4.klases

Fotoatskaite  

 

22

Klases stundas.

Klašu ziemassvētku pasākumi

skolas zāle

Skolas ziemassvētku pasākums  5.-7.klases   

Fotoatskaite  

Ziemassvētku brīvdienas       25.12.2017.-05.01.2018.                            Mk sanāksmes

III

25

Pirmie  Ziemassvētki

26

Otrie  Ziemassvētki

27   

28

29

Mācību priekšmetu skolotājiem  iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem        L.Aleksandrova

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS   

   2017.g. NOVEMBRIS

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

‘’ Decembris – semestra noslēguma un Ziemas Saulgriežu mēnesis.’’ 

Izstādes ”Ar klusumu baltu saulgrieži nāk”. 

Jaunās grāmatas bibliotēkā. 

ATBALSTA PASĀKUMI     

3. un 6.klašu  skolēnu kognitīvo spēju  diagnostika  J.Graudiņa- skolas psihologs.   Nodarbības 8.klašu skolēniem ‘’Vardarbība. Kā jārīkojas, ja tev dara pāri.’’  A.Ņikitina- sociālais pedagogs.Nodarbība ‘’Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību ciklā “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums 1.- 6. klašu skolēniem un vecākiem. “ J.Šeņavska- skolas medmāsa,  projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 

I

4

Karjeras izglītības

pasākums 6.-7.klases

„Tehnobuss’’-  darba pasaules iepazīšana.

Fotoatskaite  

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

      N.Zarkeviča

5

14.30 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

6  

 

7       

 

8

 

LABO DARBU MARATONS    11.-15. decembris    Ziemassvētku akcija 1.-12.klašu skolēniem  “Sirds siltums.”  parlaments.  J.Graudiņa. Fotoatskaite   

 

11

skolas vestibils

Skolēnu Mācību Uzņēmuma ( SMU)

Ziemassvētku tirdziņš

Fotoatskaite  

 

12  

 

13

 9.00-11.20

11.-12.kl karjeras atbalsta semināri sadarbībā ar prakse.lv

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

14  

12. klases skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9. klašu skolēnu eksāmenu materiāla valodas izvēle 2017./2018. m. g.

                       L.Aleksandrova

           

15

 

 

16          SESTDIENA

10.00   Latvijas lingvistikas olimpiādes 1.kārta

324.kab.       L.Movčane

II

18

skolas bibliotēka

5.-9. klašu skolēnu darbu izstāde mājturībā. A.Sokolova,M.Spaskovs

Fotoatskaite  

19

Izlikt  1. semestra vērtējumus līdz 20.decembrim.

L.Aleksandrova

 

20

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

17.00    8.-12. klases

Teātra pirmizrāde 12.a klase L.Movčane

Fotoatskaite  

21

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

9.00    PI grupa, 1.-2.klases.

Fotoatskaite  

12.00  SI skolēni,3.-4.klases

Fotoatskaite  

 

22

Klases stundas.

Klašu ziemassvētku pasākumi

skolas zāle

Skolas ziemassvētku pasākums  5.-7.klases   

Fotoatskaite  

Ziemassvētku brīvdienas       25.12.2017.-05.01.2018.                            Mk sanāksmes

III

25

Pirmie  Ziemassvētki

26

Otrie  Ziemassvētki

27   

28

29

Mācību priekšmetu skolotājiem  iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem        L.Aleksandrova

 

 

      JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

  2018.g. septembris

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI -

Informācijas lapa “11.novembris –Lāčplēša diena”.

Izstāde “Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!”/ M. Zālīte/.

Izstāde “Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110”. 

Jaunāko grāmatu izstāde “Latviešu oriģinālliteratūra”. 


ATBALSTA PASĀKUMI -    

Konsultācijas skolēniem, kuri šogad sāka mācīties Jēkabpils 2.vidusskolā. 

Klases stundas “Vardarbības veidi, to atpazīšana un palīdzība.”  7.kl. skolēniem.

Klases stunda “Kā jārīkojas, ja tev dara pāri. Atbildība par fizisko un morālo vardarbību pret skolēnu” 7.kl. skolēniem.

Kā atšķirt prioritārās vajadzības un vēlmes.3.kl.,

Diagnostika “Mana vajadzību piramīda” 3.kl.

Informācijas apkopošana un saraksta veidošana par skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā. 

I

             30

 

31

   10.00   skolas zāle

Eiropas Kustības diskusija -11.kl.

14.30    130.kab.

Fotoatskaite 

Skolotāju informatīvā sanāksme

                   1

  

 14.30      130.kab.

Pedagoģiskais konsīlijs par 5. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. 

                  3

 

 

6

7  

14.30   130.kab.

Pedagoģiskais konsīlijs par 10. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. 

                 8

9

16.30-18.30

VECĀKU DIENA SKOLĀ

Vecāku sapulces.

 

             10

LATVIJAS NEDĒĻAS PASĀKUMI

 Klases audzināšanas stundas “ Manas ģimenes koks.’’  

Tematiskās  stundas mācību  priekšmetos.

Skolas pasākumi  klašu grupām - 1.-3.kl., Fotoatskaite 

                                                            4.-5.kl., Fotoatskaite 

                                                            6.-8.kl., Fotoatskaite 

Pilsētas pasākumi – Lāčplēša diena, Fotoatskaite  Latvijas Republikas proklamēšanas diena.     

II

           13

 

             14

 

               15  

 

              16       

 

             17

10. klašu skolēni  - ZPD tēmu piedāvājums un izvēle.

III

20

BRĪVDIENA

21     

 

22  

11.50   skolas zāle       1.kl.pasākums   

“Pirmā desmitnieka svētki”

Fotoatskaite 

                23  

 

            24  

7.-8.klašu skolēnu latviešu valodas olimpiāde Rīgā. 

IY

 

27    

Skolas matemātikas olimpiāde 5.-12.kl. 

                28   

                   29    

         skolas zāle

Teātra ‘’TIMS izrāde ‘’Notikumi virtuvē  1.-4.kl. 

Fotoatskaite 

 

11.00  JAK

Karjeras attīstības atbalsta pasākums Darba pasaules iepazīšana

“Izskaitļo līderi”

 10.-11.kl.

Fotoatskaite 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

 

                  30  

   Olimpiāde  bioloģijā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. 

Mūsu sasniegumi:  

              1 

 

v

4

              5 

14.30   130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

             6  

 

                       7        

 

            8

 

 

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

Fakultatīvo, pagarinātās dienas grupas, pirmskolas izglītības žurnālu pārbaude.                    

3., 6., 9., 12.kl. skolēnu informēšana par valsts pārbaudījumu  kārtošanas kārtību.   

Klases audzināšanas stundas programmas izpildes kvalitāte. 

 ZPD tēmu izstrāde un tēmu piedāvājums. 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.